Jkvr. Johanna Jacoba Ploos van Amstel

Xc1. Cornelis Ploos van Amstel

Archief Ploos van Amstel

Voorbericht bij

Catalogus der Teekeningen, Prenten, Schilderyen, Miniatuuren, Emailles, Beeldwerken, Gehoogde, Gediepte, Edele en andere Steenen, Basrelieven, Oude en Nieuwere Penningen, Medailles, Atlas van Amsterdam, Mathematische, Optische en Physische Werktuigen van wylen den Heer Cornelis Ploos van AmstelJac. Corneliszn., al het welk, op maandag den 3 maart 1800, en volgende dagen te Amsterdam Verkogt zal worden

Kunstverzamelaar

Het kunstbezit van Cornelis Ploos van Amstel (1725-1798) houthandelaar, koopman, kunstverzamelaar, dilettant en prentuitgever, was bij zijn overlijden fenomenaal en omvatte o.a. ruim 7000 tekeningen. Al vanaf zijn veertiende was hij bezig met verzamelen ‘Een Voortreffelyke Liefhebberye’ zoals hij zelf zei. ‘Door het verzaamelen van alle deeze Kunstwerken, kreeg ik kennis zints de Jaaren 1740 aan de grootste kunstenaars’.  ‘ Ik verzamelde een precieus Kabinet van meer dan 3000 Teekeningen, door Italiaansche, Spaansche, Fransche en Nederlandsche Meesters zo gekleurd als ongeleurd, gelyk ook de besten prenten, als de werken van de Italiaanen door Marc Anthoon en anderen, die van H.Goltzius en Ab.Bloemaert, alle de eigen gegraveerde Printen door Rembrand van Rhyn, van Corn Visscher, N.Berchem, Ad: van de Velden en anderen– alle uitmuntend van druk en condition. Liggende de Teekeningen en prenten alle in Kostbaaren banden, zynde meer dan 100 stuks zo Boeken als omslagen, Marokyn of Turks of rus Leer en fransche banden, alles even net gemonteerd. Myn Liefhebbery viel ook op het byeen zamelen van Edele Antieken Steenen, Mathem.Inst.  enzv…..’.

De veilingcatalogus die is samengesteld van zijn kunstbezit bestaat uit twee delen o.a. 319 bladzijden beschriiven de tekeningen, 225 bladzijden de prenten, 14 bladzijden de schilderijen (85), 88 bladzijden de prenten van Rembrandt, 81 bladzijden de boeken en verder vele veilingnummers van beeldwerken, penningen, manuscripten, instrumenten. Hiermee geeft deze catalogus een laatste beeld van deze liefhebberij. De kijkdagen liepen van  november 1799 tot februari 1800. De toeloop was groot. Op 3 maart startte de veiling. Later op 24 maart worden de boeken en manuscripten verkocht. Pas in 1810 zouden de prenten van Rembrandt geveild worden. Zowel de boeken als de Rembrandtprenten maken geen deel uit van de veilingcatalogus. De verzameling viel zo uit elkaar.

Wat verzamelde Cornelis? Voorbeelden

Voor een uitgebreide beschrijving zie o.a.

Th.Laurentius, J.W.Niemeijer, G.Ploos van Amstel Cornelis Ploos van Amstel 1726-1798. Kunstverzamelaar en prentuitgever. Assen 1980.

M.C.Plomp Hartstochtelijk verzameld 18de-eeuwse Hollandse verzamelaars van tekeningen en hun collecties. Bussum 2001.

Catalogus der teekeningen, prenten, schilderyen, miniatuuren, emailles, beeldwerken, gehoogde, gediepte, edele en andere steenen, bas-relieven, oude en nieuwere penningen, medailles, atlas van Amsterdam, mathematische, optische en physische werktuigen, van wylen den Heer Cornelis Ploos van Amstel, Jac. Cornsz. : mede-directeur van de Teeken Academie der Stad Amsterdam; van het Zeeuwsche Genootschap; van de Keurvorstelyke Schilder- Beeldhouw en Bouwkunst-Academie te Dusseldorp; lid van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen : al het welk, op maandag den 3den maart 1800 en volgende dagen, te Amsterdam, verkogt zal worden door Philippus van der Schley, Jan de Bosch Jeronz., Bernardus de Bosch Jeronz., Jan Yver en Cornelis Sebille Roos, makelaars, by wien de twee deelen deezer catalogus voor twee sesthalven, ten behoeve der armen, te bekomen zyn by Schley, Philippe van der, 1799

 

Veilingcatalogus deel 1  De  Tekeningen 319 pagina’s (circa 7200)

Veilingcatalogus deel 2  De Prenten inclusief de Atlas van Amsterdam (225 pagina’s), Kunstkasten (8 nrs), Schilderijen (85 nrs), Beelden (99 nrs), Miniaturen etc (43 nrs), Zeldzaamheden (147 nrs),  Griekse en Romeinse Penningen ( 72 nrs), Gouden gedenkpenningen (318 nrs), Mathematische, optische en instrumenten (150 nrs)

Veilingcatalogus Bibliotheek Boeken (750 nrs) en Manuscripten (105 nrs)

Beredeneerde catalogus der werken van Rembrandt van Rhyn : en van zyne leerlingen en navolgeren, herkomende uit het kabinet van wylen den Heer C. Ploos van Amstel, J.Cz., welke in het openbaar zullen verkogt worden (op dingsdag den 31 julij 1810)

by Josi, Christian, 1810

Veilingcatalogus Rembrandt van Rijn   Prenten enz. (88 pagina’s)

 

 

Cornelis Ploos van Amstel, zelfportret