Specimen Academicum Inaugurale,

de Jure commercii,…

22 oktober 1759

Archief Ploos van Amstel

Schotschrift Mr. Albertus 1783

Mr. Albertus Ploos van Amstel (1739-1799, XIj) was advocaat aan het Hof van Holland (‘Ploos Van Amstel, the first Lawyer of Holland. Mr. Calkoen the next’ zo noteert John Adams in zijn dagboek van september 1780), oranjegezind, driemaal getrouwd en levend op royale voet. Deze combinatie maakte hem een dankbaar doelwit voor schotschrift en pamflet.

 

Schotschriften en pamfletten waren in de patriottenstrijd in de beginjaren tachtig van de 18de eeuw zeer populair.  Het schotschrift dat gericht is tegen Albertus is uit mei 1783. In oktober van dat jaar werd hij ook nog fijn verrast met een zgn. huwelijkszang  ‘welke op gezongen zal worden, ter bruilofte van den here en meester Albertus Ploos van Amstel en de nu geëerde bruid straatburgsche griet […] door zyn aanstaande zuster straatburgsche Annet opgezongen’.  Zijn voorgenomen huwelijk met Marguerita Bonnin (Straatsburg 1753) zou door oppositie uiteindelijk niet doorgaan.

De oranje-gezinde advocaat Albertus Ploos van Amstel wordt in 1795 (de tijd van de Bataafse Republiek) door patriotten geprovoceerd. Zij sturen een zekere Albert Batailje  onder het mom van ontslagen officier van het Staatse leger. Deze Batailje vraagt aan Albertus een introductiebrief voor de Prins op te stellen.  Batalje gaat echter met deze brief naar de Commissie van Waakzaamheid. Vervolgens vindt een huiszoeking plaats bij Albertus die leidt tot de gevangenneming van Albertus. Tenslotte wordt hij ‘gecondemneert om te worden gebracht op het schavot voor het Huis der Gemeente op te rechten, omme aldaar te werden gegezeld. Voorts werden geconfineert voor den tijd van twaalf jaren in het Rasphuis der Stad, omme aldaar te arbeiden en wijders gebannen uyt den Lande van Holland’’. Hij krijgt zweeplslagen en wordt uiteindelijk opgesloten in de Gevangenpoort. Zijn neef Cornelis  (‘Ik verklaar mijnen onveranderlijken afkeer van het Stadhouderlijk Bestuur, het Foederalismus, de Aristocratie en Regeeringloosheid’) bedenkt hem in 1798 nog in zijn testament met het vruchtgebruik van een kwart van zijn nalatenschap ‘uit hoofde van menschlievende bedoelinge’. Op 15 december 1799 overlijdt hijop 66-jarige leeftijd, wonend op de Korte Vijverberg, aan verval van krachten. Hij wordt begraven in de Kloosterkerk te Den Haag (zie ook Portret van een koopman en uitvinder, blz. 55 ev).

Beknopte

Levensbeschrijving

van den

Alom vermaarden en door eerlyken Mr. ALBs. Ploos van Amstel Jz.

Advocaat voor de Hoven van Holland en Utrecht en den Gerechte der Stad Amsterdam, ...

 

Briefsgewyze medegedeeld door een Hagenaar aan zyn vriend te Utrecht