Archief Ploos van Amstel

IXc Jacobus Ploos van Amstel & Margaretha van Tol

Jaar 1735

 

Nalatenschap Jacobus Ploos van Amstel & Margaretha van Tol

 

 

 

GAAmsterdam - NA 0691. not. Samuel Wiselius, acte dd. 25-8-1735, nr. 658

 

Acte van scheiding m.b.t. erven wed. Jacobus Ploos van Amstel

 

compareren : Boudewijn PvA, Johannes Leeser/Aletta PvA, Abraham Erberveld (mede namens zijn vrouw Cornelia PvA, die niet aanwezig is), Jacob PvA, Eduard PvA, Cornelis PvA, Isaac Lohof (weduwnaar Wijna Johanna PvA)

 

Scheiding ingevolge testament dd. 27-6-1719 voor Leonard Noblet van Jacobus PvA, en testament dd. 31-12-1732 voor Hendrik van Aken van Margaretha Tol, wed. Jacobus PvA, overl. 23-4-1734.

 

Na verrekening van legaten en prelegaten zal de rest verdeeld worden over de erfgenamen (inbegrepen de nagelaten kinderen van Wijna Johanna PvA). Ieder krijgt een zevende part.

 

Verwezen wordt naar het compromis dd. 6-8-1734 voor Hendrik van Aken waarbij genomineerd is mr. Petrus Lepper om e.e.a. bij de afhandeling goed te laten verlopen; door uitspraak van mr. Lepper wordt Isaac Lohoff geaccepteerd om voor zijn kinderen op te treden.

 

Verder wordt verwezen naar de inventaris dd. 6-8-1734; dm goederen zijn getaxeerd door de gezworen schatster van de stad Catharina Maria Muijlman.

 

geprelegateerd zijn aan :

 

Boudewijn

een lijfrente van f 500,- op zijn leven t.b.v. Jacobus PvA

 

Aletta

idem + de portretten van haar overleden ouders

 

Cornelia

idem lijfrente

 

Jacobus

idem lijfrente

 

Eduard

idem lijfrente

 

Cornelis

idem lijfrente van f 500,- +

 

 

idem lijfrente van f 1000,- op leven van Cornelis en van Jacoba PvA

 

Aletta en Cornelia

de juwelen en het gemaakte goud en zilverwerk, kleren van zijde, linnen en wol die aan hun moeder hebben behoord

 

Degenen die geen huwelijksgift hebben gekregen ontvangen die alsnog uit de boedel.

 

 

 

De kinderen van wijlen Wijna Johanna PvA hebben van hun grootmoeder f 1200,-gekregen i.p.v. hun portie van 1/7de in de meubelen, huisraad, imboel, linnen, wollen, koper, tin, porcelein, goud, zilverwerk, gedrukte boeken, en verder nog in de paarden en rijtuigen.

 

Isaac Lohoff heeft nog recht op een aandeel in de boedel van de grootvader Jacobus PvA, maar die is door de andere comperanten uitgekocht voor f 1000,-contant.

 

Daarna volgt de algehele verdeling.

 

De nog lopende pachten zijn geadministreerd door Boudewijn en Eduard; en de administratie van de effecten is in handen van Boudewijn en Jacob. De verdeling van dit saldo is naargelang de toegewezen obligaties en onroerende goederen en is hieronder te vinden onder "cash". Deze rekeningen sluiten met een batig saldo van f 77761:19:14.

 

De porties worden genummerd waarna geloot wordt. het resultaat is :

 

1. Isaac Lohoff en zijn kinderen

 

obligaties

f 94386:5:--

 

af : cash

f        --:--

 

aan 2.

f     886:5:--

 

 

f 93500:----

 

Hiervan krijgt Isaac de helft en de kinderen de andere helft.

 

2. Cornelia PvA & Abraham Erbervelt

 

obligaties

f 76388:1:--

 

schepen-kennissen

f   7146:15:--

 

cash

f   9965:4:--

 

 

f 93500:--:--

 

3. Eduard

 

 

obligaties

f 32499:13:--

 

schepen-kennissen

f   3062:16:--

 

onr. goed

f 43889:18:--

 

cash

f 24047:13:--

 

 

f 93500:--:-- + f 14047:13:--

 

4. Boudewijn

 

 

obligaties

f 42265:16:--

 

schepen-kennissen

f   8096:--:--

 

onr. goed

f 38000:--:--

 

cash

f   5138:4:--

 

 

f 93500:--:-- + f  5138:4:--

 

5. Cornelis

 

 

obligaties

f 72938:13:--

 

schepen-kennissen

f   1015:8:--

 

onr. goed

f   3300:1:--

 

cash

f 16246:2:--

 

 

f 93500:--:-- + f 16246

 

6. Jacob

 

 

obligaties

f 69890:15:--

 

onr. goed

f   7702:5:--

 

cash

f 15907:--:--

 

 

f 93500:--:--

 

7. Aletta & Johannes Leeser

 

obligaties

f 74043:10:--

 

onr. goed

f   2172:4:--

 

cash

f 17284:6:--

 

 

f 93500:--:--

 

Resteert cash uit de verdeling van de geadminstreerde rekeningen f 59:15:14

 

de onroerende goederen zijn als volgt toegewezen :

 

EDUARD

 

 

een huis, stal en erf staande op de Binnen Amstel bij de Backerstraat

f 22000:--:--

een huis en tuin in de Plantagie

f   5275:--:--

een schuur en erf staande in de eperstraat te Naarden, inhuur gebruikt door Ary Perk

f     175:--:--

een pakhuis en erf staande te Naarden

f     600:--:--

een stuk bouwland met eikenhout beplant, gelegen in duinen,  belend de Erven van Buys en Jan Nagtglas en gekomen uit de boedel van Jacob Tol, groot 5 schepel (50 p.sch.).

f     250:--:--

een kamp bouwland genaamd Karnwegje, gelegen in het Mouwetje, belend de officier Heshuysen en bij de Amersfoorderweg, uit de boedel van Jacob Tol (1 3/4 schepel) " 

f       43:15:--

twee morgen 206 roeden weiland, gelegen aan de Keverdijk, + gekomen van Hendrik Jansz. Backer

f     451:14:--

drie morgen 3 hond weiland, gelegen aan de Keverdijk en gekomen van het gasthuis en genaamd het Breede Land

f     506:15:--

een halve morgen of 356 roeden weiland aan de Keverdijk,gekomen van Willem Vree (80 p. morgen)

f       36:--:--

anderhalve morgen weiland, gelegen aan de Keverdijk en Ringsloot, ook gekomen van Willem Vree (30 p.morgen)

f       45:--:--

692 roeden weiland gelegen tussen de Trekvaart en de Keverdijk, genaamd Het Kattenland, gekocht van Jacob PvA

f       69:4:--

een morgen 569 roeden weiland en een morgen 192 roeden dito, gelegen tussen de Keverdijk en Naarder Meer,mede van Jacob PvA gekomen (30 de morgen)

f       88:10:--

een stuk weiland groot 1 morgen 770 roeden, gelegen aan het naarder Zandpad, naast de tweede Molen, uit de boedel van Jacob Tol

f     235:10:--

een stuk weiland, gelegen aan de Keverdijk aan de Wetering achter de eerste molen, gek0men uit de boedel van Jacob Tol, groot 8 morgen 635 roeden (80 de morgen)

f     703:10:--

een akker weiland in de middelste buitendijk, ook uit de boedel van Jacob Tol, in huur gebruikt door Rijkje Schaapherder "

f     125:--:--

Totaal

f 43889:18:—

BOUDEWIJN :

 

een huis en erf, gelegen in de Kalverstraat, door de overleden Margaretha Tol, wed. Jacobus PvA

f 25000:--:--

een huis en erf, gelegen in de Kalverstraat naast het vorenvermelde

f 10000:--:--

een bruikweer land, huizinge en landerijen, zoals het gebruikt werd door Terwis Campen, gelegen op de Sloterweg 

f   3000:--:--

Totaal

f 38000:--:--

CORNELIS :

 

een stuk land, gelegen aan de Singel te Weesp, zoals het in huur gebruikt werd door Govert Vastrik

f   3300:--:--

JACOB :

 

een stuk land met eikenhout beplant, genaamd Noord Humble, gekomen van de erven Soudaan, groot 9 schepel 

f   1260:--:--

een stuk dito dito, gelegen aan de Huyserweg onder Huizen, groot 2 schepel en 7 kop, gekocht van Jacob de Jongh

f     143:--:--

een kamp bouwland groot 5 schepel min 2 roeden, gelegen aan de Karnmelksloot, gekomen van Anthony Reijerse (60 schepel met eekels)

f     299:5:--

een bruikweer lands met zijn huizinge en landerijen,zoals het in huur gebruikt wordt door Cornelis Poes

f   6000:--:

Totaal

f   7702:5:---

ALETTA :

 

een stuk land met eikenhout beplant, genaamd De Plijtkamp, gelegen aan het Haverland, groot 11 schepel 1 spint 3 1/2 reeden

f   1127:4:--

een stuk land met eikenhout beplant, gelegen over het land Noord Humble, gekocht van Gerrit Bodden groot 9 1/2 schepel

f   1045:--:--

Totaal

f   2172:4:--