Xi (IXg-5) Mr. Jan Ploos van Amstel

Archief Ploos van Amstel

Mr. Jan Ploos van Amstelgeb. Amsterdam 12 mei 1700, poorter van Amsterdam dd. 9 juni 1724, advocaat, notaris te Amsterdam, directeur van de SociŽteit der Kolonie Suriname "wegens den huize van Sommelsdijk", overl. Amsterdam 1 april 1770, begr. Muiden 3 april 1770,

PLOOS VAN AMSTEL (Mr.) beroemd Advocaat te Amsterdam ten tijde van Prinses Anna. Bilderdijk noemt hem een der bekwaamste en kundigste, (zoo niet de eenige van zijnen tijd die deze twee hoedanigheden in gelijke mate in zich vereenigde). Hij was Ďin de volste kracht schrik der Aristocraten.í ĎZijn zoon (XIj (Xi-1). Mr. Albertus Ploos van Amstel *) was, volgens denzelfde, hem in braafheid van karakter zoo ongelijk, als hij in rechtsgeleerdheid hem evenaarde.í† (Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 15(1872)ĖA.J. van der Aa) * Ď[...] een doordraaier, die veel schulden maakte, bij zijn moeder alleen al Fl. 95.000,- (zie JWN 66S)

 

Geschiedenis des vaderlands. Deel 12(1839)ĖWillem Bilderdijk: Prinses Anna, als gouvernante pag 4:

 

ĎAls Gouvernante des Lands en Voogdesse over haar zoon, deed Prinses Anna dadelijk op het overlijden van haren Gemaalden eed in handen eener talrijke Staatscommissie van Holland, en vervolgens aan die der overige Provincien. En dus begon thands een soort van Regentschap, hetgeen doorgaande als van minder klem werd beschouwd dan het Stadhouderschap, en waarbij niet volkomen dezelfde hartelijkheid voor de persoon, noch hetzelfde vertrouwen was.

De zaken hielden echter den zelfden loop. Alleenlijk trachtten de stedelijke Regenten zich hier en daar wel iets meer te doen gelden, en het misbruik der Justitie tot vervolging der oude Prinsgezinden ging meer en meer voort, doch werd dikwijls door brave Advocaten gestuit. Inzonderheid kon in dit opzicht niet genoeg geroemd worden de Advocaat Ploos van Amstel in Amsterdam, een der bekwaamste en kundigste (zoo niet de eenige van zijn tijd die deze twee hoedanigheden in gelijke maat in zich vereenigde) wiens zoon hem in braafheid van karakter zoo ongelijk was, als hij in Rechtsgeleerdheid hem evenaarde. Deze was in de volste kracht de schrik der Aristocraten, en toevlucht der verongelijkten; doch dit nam niet weg, dat moedeloosheid en vrees der Gemeente voor den haat der Grooten (gelijk men het nu onder de burgerClasse begon te noemen) den willekeur en de factiezucht der Regenten, die de machtigste kooplieden weldra aan hun snoer kregen, meer en meer vestigde en allengs in eene autocratie ontaarden deed, die door een zachter uiterlijk en meer vriendelijk voorkomen gemolliŽerd werd, doch zeer sterk naar het oude begon te hellen, waarover men zich voor de laatste Staatsomwenteling zoo te beklagen had. - Dit nam echter niet weg, dat er brave en weldenkende Regenten onder waren, wier gedrag voorbeeldig was; en dit hielp meÍ, om het kwaad niet aan de Regenten als zoodanig, maar aan individueele karakters toe te schrijven, en dus lichter te dragen.í

Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772(1939)ĖJacob Bicker-Raye

Hoofdstuk XXXVI Anno 1770 [1 April]

ĎOnder de talrijke overlijdensberichten is op 1 April dat van Mr. Johannes Ploos van Amstel, directeur van de societeit van Suriname, die op 70 jarigen leeftijd stierf, Ďzijnde geweest een zeer politiek Regtsgeleerde, die vele quaade zaken goet wist te maken, waarom hem de publieke Plijtbaaly ontzegt was, maar hij had zoo veel te doen met konsultatiŽn aan zijn huis te geven, dat hij considerabel veel gelt 's jaars won.í

 

Xi (IXg-5). Mr. Jan Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 12 mei 1700, poorter van Amsterdam dd. 9 juni 1724, advocaat, notaris te Amsterdam, directeur van de SociŽteit der Kolonie Suriname "wegens den huize van Sommelsdijk", overl. Amsterdam 1 april 1770, begr. Muiden 3 april 1770, ondertr. Amsterdam 31 okt. 1738, tr. (GK) 's-Hertogenbosch 21 nov. 1738 Susanna Catharina Vermeulen, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 23 mei 1708, overl. Alphen a/d Rijn (Amstelstein) 4 jan. 1793, begr. Muiden 11 jan. 1793, dr. van Cornelis Vermeulen, koopman, en Anna Pardicque.

Mogelijk is er van Mr. Jan Ploos van Amstel een portret door Cornelis Troost.† (Zie J.W. Niemeijer, Cornelis Troost, 1973. cat nr. 66 S:† íIn de laatste oorlogsjaren moest de toenmalige eigenaar het [Ö] bij vertrek uit zijn woning in Landeshut, SileziŽ, achterlaten.† Wat er daarna mee is gebeurd is niet bekendí.)

ĎDe West-Indische Compagnie nam in 1683 Amsterdam en Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck aan als mede-eigenaren van de kolonie Suriname. Zo vormden zij de SociŽteit van Suriname. De compagnie stelde wel enkele eisen. Zo moesten de nieuwelingen ieder 86.666 gulden betalen en mocht Van Sommelsdijck gouverneur worden als hij daar geen financiŽle vergoeding voor verwachtte. Een fles Franse wijn en specerijen moesten voldoende zijn.í

Directeuren van de SociŽteit van Suriname in de periode (1751-1770) dat Mr. Johannes Ploos van Amstel directeur was ďwegens den huize van Sommelsdijk"† Ref. http://tacotichelaar.nl/wordpress/nl/societeit-van-suriname/

SociŽteit van Suriname. De Directeuren vergaderden in Voetboogdoelen op het Singel te Amsterdam

 

≤1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

≥1771

Joan Hubert van Meel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem Backer, Dircksz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baron Willem Hendrik Piek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Casper Hartsinck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornelis Hop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Loon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andries Munter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FranÁois Cornelis van Aerssen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerrit de Graeff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas Trip, Cornelisz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerrit Hooft, Gerritsz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerard Kuysten van Hoeven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Ploos van Amstel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salomon Dedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem RoŽll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joachim Rendorp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernardus de Wilhelm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem Ferdinand Mogge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Baron de Petersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Adriaen le Leu de Wilhelm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Cornelis van der Hoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van de Poll, Pietersz.