Archief Ploos van Amstel

IXc2. Boudewijn Ploos van Amstel & Geertruy Grim

 

Het testament van Boudewijn Ploos van Amstel (IXc2) en Geertruy Grim. Jaar 1769

Impostmeester voor gemaal, buitenlandse tabak, turf en kolen, Ingeland van Hoog-Bijlmer, firmant Lohoff en geb. Ploos van Amstel. Boudewijn behoorde volgens de quotisatie 1742 (Mr W.F.H.Oldewelt, Amstelodamum, Amsterdam 1945) tot de 50 hoogstaangeslagenen van Amsterdam.

GAAmsterdam - not. archief† (NA 11192 -not. J. Beukelaar - acte dd. 31-1, 2-2, 321769 (nr. 48) )

 

1. Johanna Lohoff, weduwe Pieter PvA

2. Boudewijn Jacobus Lohoff, voor zichzelf en voor zijn vrouw (nr. 3) en als gemachtigde van nr. 4

3. Margaretha Jacoba Erbervelt

4. Mr. Dirk Lodewijk van Cattenburch, oud-schepen van Rotterdam, als in huwelijk hebbende Wilhelmina Anthonia Erbervelt (machtiging voor not. Herbert van der Meij te Rotterdam dd. 26-10-1768)

5. Johannes de Wit de jonge

6. Mr. Hendrik Schrijver, in huwelijk hebbende Geertruij Grim

7. Boudewijn Coenraad Grim

8. Coenraad Jacobus Grim

 

geven te kennen, dat Boudewijn PvA en zijn vrouw Geertruij Grim hebben gelegateerd aan

 

Jacobus PvA, enige zoon van Cornelis PvA Jacobuszn., en bijgeval van vooroverlijden aan Boudewijn PvA, zoon van de neef Pieter PvA, de door de erflater Boudewijn uit de boedel van diens grootvader Jacob Toll gegerfde "sanderijen, landerijen en houtgewassen" buiten Naarden;

 

Geertruy Grim, dochter van broer Pieter Grim, alle kleren van linnen, wol, kant, zijde en andere zulke stoffen "ten lijve van de testatrice behoorende";

 

de Gereformeerde-Nederduitse diaconie van Amsterdam, van ieder van de testateurs

f 4000,-;

 

de Armmeesters te Loenen, van ieder van de testateurs† f 500, ;

 

Anna Margaretha PvA, oudste dochter van broer Cornelis PvA Jacobuszn.,f 14.000, -;

Geertruy PvA, tweede dochter van broer Cornelis, f 14.000, -;

Aletta PvA, derde dochter van Cornelis, f 14.000, -;

Sara Jacoha PvA, vierde dochter van Cornelis, f 14.000,-;

Jacobus PvA, zoon van Cornelis, f 14.000,-; 4,

Margareta PVA, enige dochter van Eduard PvA, f 10.000,-;

Jacobus Lohoff, zoon van Wijna Johanna PvA, f 5.000, -;

Johannes Haganeus en Rachel Haganeus, kinderen van Eva de Wit, dochter van

broer Jan Grim, f 5.000,- ieder.

 

Deze legaten moeten uitbetaald worden tien maanden na het laatste overlijden.

Aan de kinderen van de broers en zusters, waarover zij peter en meter waren geweest : f 500, -ieder.

Aan Boudewijn Jacobus PvA, zoon van Pieter PvA, waarover zij bij de doop gestaan hebben : f 500, -.

Aan de knecht Engelbert Beuning f 1.500,-.

Verder de 26 lijfrentebrieven en portiŽn in contracten van overleving op het leven van hun wederzijdse broers- en zusters-kinderen.

 

Vervolgens worden tot universele erfgenamen benoemd :Johanna Lohoff, wed. Pieter PvA;† Anna Elisabeth Lohoff, huisvrouw van Isaac Nepveu; Boudewijn Jacob Lohoff kinderen van wijlen Wijna Johanna PvA, wed. Isaac Lohoff.

Wilhelmina Erbervelt, Margaretha Jacoba Erbervelt, kinderen van Boudewijn's zuster Cornelia PvA echtgen. van Abraham Erbervelt

Johannes de Witt de jonge, enige zoon van broer Jan Grim Coenraadszn., in huwelijk bij Hillegonda de Witt

Geertruv Grim, Boudewijn Coenraad Grim, Coenraad Jacobus Grim kinderen van broer Pieter Grim en Margareta Juta

allen in gelijke portie; bij vooroverlijden wordt dat portie gelijk over de anderen verdeeld.

Ze krijgen de erfenis twaalf maanden na overlijden van de langstlevende (van Boudewijn en Geertruy); het gaat hier om de meerderjarige of gehuwde. De na het afsterven meerderjarig wordende of getrouwd rakende minderjarige krijgt de erfenis tien maanden na dat gebeuren.

 

Tot executeurs en tot voogden waren aangewezen: Jacob PvA Jacobusz., Cornelis PvA Jacobusz., Boudewijn Jacobus Lohoff, Barent Lubeleij, Johannes de Witt de Jonge.

De langstlevende heeft de macht om tot f 20.000,- nog te legateren. Geertruy Crim maakt van deze bevoegdheid gebruik bij het maken van een codicil dd. 3- 2-1759 (not. Beukelaar, acte nr. 45, NA 11152).

t.w. : Geertruy, Boudewijn,Coenraad, Caenraad Jacobus Grim krijgen tezamen gelegateerd† f† 12.000,-; Johannes de Witt Haganeus en Rachel Haganeus (kinderen van Eva de Witt en Theodorus Haganeus, predikant te Haarlem) tezamen f 4,000,-.

De vruchten van deze kapitalen komen ten gunste van Pieter Grim en Margareta

Jata.†

verder legateert Geertruy Grim aan haar dienstmeiden, die cen jaar of korter bij haar hebben gewerkt, f 100,- per persoon; degenen onder hen die langer dan cen jaar hebben gewerkt krijgen ieder f 500,-;aan haar koetsier Engelbert Beuning (boven wat hem reeds in toegekend) f 500,--

aan haar tuinman Stoffel van Amerongen f 500,-.

Wat er dan - na aftrek van de collaterale successie-betaling overblijft van de f 20.000,- valt toe aan haar broer Pieter Grim.

Tot administrateurs van het codicil worden aangwezen Barent Lubeley en Johannesde Witt, haar neven.

Uit de gemene nalatenschap legateert Ceertruy Grim nog uit dank "voor de getrouwe oppassing en bedieninge in haar swakheid" aan haar 3 dienstmeiden Christina Engeling, Geertruy van Oostbroek en Jannetje Sollebol, en voorts aan de boekhouder Barthold Meercamp f 500,- ieder. Deze legatering is geschied bij een onderhands geschrlft dd. 20-11-1762.

 

Na Geertruy's overlijden (19-3-176e) overlijden zijn de erfgenamen Johanna Lohoff,† Boudewijn Jacobus Lohoff, Margaretha Jacoha Erbervelt, Jonkvr. Wilhelmina Erbervelt Johannes de Witt de Jonge, Ceertruy Grim, Boudewijn Coenraad Grim,† Coenraad Jacobus Grim

 

De executeurs verwijzen dan naar de inventaris dd. 22-6-1763 (not. Beukelaar, NA 11169, acte nr. 338). Zij verdelen provisioneel de vaste goederen in en buiten Amsterdam en benevens de obligaties.

Verder : de meubelen, huisraad, imboedel, koopmanschappen "en wat dies meer is"

zijn publiek verkocht;

Voorts; de obligaties op particulieren, uitstaande posten, beleende partijenzijn ingevorderd. De legaten hebben ze uitgekeerd.

"Egter ten respecte van het aandeel in de portie van den overledene in de sanderijen landerijen en houtgewassen buijten Naarden, met het gunt de voors. overledene verder gehorende was, in de onverdeelde goederen affkomstig van des overledens Grootvader Jaecob Tol en 't welk bij voorsz. testament aan Jacobus Ploos van Amstel is gelegateert, zoo dient dat de gemelde Heeren Executeurs aan d Heeren Theodorus Ploos van Amstel en Jurriaen Broers ingevolge den Inhout der Acte van Acquit en decharge den 19e Decembr. 1766 voor de Notaris Mr. Jan Ploos van Amstel en getuijgen alhier gepasseert door hem Ede in alsulke qualiteiten, als daar bij staan gemelt, onverdeelt en in eene massa alle deselve nog tusschen de erffgenamen, van voorn. Jacob Toll mitsgaders van Boudewijn Toll en Margaretha on Catharina Toll gemeen gelatene off gehoudene goederen effecten en landerijen, welke onder de directie van den overledene Heer Boudewijn Ploos van Amstel qq. in eenen gemeenen en ongescheijden eigendom waren gebleeven hebben aff ende overgegeven. En bij welke acte dezelve Heeren Theodorus Ploos van Amstel en Jurreaen Broers qq. hebben belooft en aangenomen de uijtkeering van 't zelve ontfangene en overgenomene aan den geenen, die daar toe bevonden zouden werden geregtigt te zijn, te zullen doen, en oversulx omme daar van in en aan den boedel en erffgenamen van wijlen welgemelde Heer Boudewijn Ploos van Amstel en Juffrouw Geertruy Grim, off die geene welke daar toe uljt krachte van der selver testament geregtigt waaren, meede dien's aandeel bij de te meken subdivisie en verdeelinge te zullen laten genieten."

 

Verder verwijzingen naar de uitkering van legaten verantwoord in acten dd. 29-6-1764 (NA 11173), 2-7-1765 (NA 11178), 21-8-1765 (NA 11178) en 28-2-1767 (NA 11184).

 

De verkoop bracht op :

meubelen, huisraad en inboedel† †††††††††††††††† f 24.938:17:--

diverse lijwaten †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† f 12.018: 4:--

een partij caurus †††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† f 12.880. 9:--

een partij porcelein ††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† f 1.486:15:--† en f 51:16:--

rijtuigen, paarden en toebehoren†††††††††††††††† f† 1.318: 4:--

 

††††

†††† ††††††††††††††††

†††† ††††††††††††††††

†††††††††††††††† ††††††††††††††††

Vaste goederen te Amsterdam :

huis, erf en pakhuis daarachter aan de, westzijde van de Kalverstraat, d.i. het 5e huis benoorden de Begijnensteeg, daar de Ossehuijd in de gevelstaat, en door de overledene is bewoond geweest† ††† f† 17.144:17: - -

huis, erf en pakhuis daarachter, in de Kalverstraat naast het vorengenoemde huis, in de gevel staat 't Ooyevaarsnest (jaarhuur f 545: -. -)††††††††† f 8.077:1:8

huis en erf in de Kalverstraat bij de Watersteeg, genaamd De vergulde Star (jaarhuur f 625)† f 13.339: -9:-8

stal en erf op het Cingel, het 4e huis benoorden het Koningsplein (jaarhuur 253:-.-) ††††††††††††† f 13.848:15:--

huis en erf in de Kalverstraat aan de Oostzijde tussen de Nauwe Capel en Watersteeg (jaarhuur f† 530:-:-) †† f 8.388:11:--

 

Vaste goederen buiten Amsterdam :

heerenhuizinge en hofstede genaamd Vegtlust, met getimmerte, bepoting en beplanting, met het land daarachter, groot 15 morgen en 2 re)den, staande en gelegen in het gerecht van Loosdrecht en Loenderveen (huur van land achter de huizinge f 275:-:- per jaar) †††††††††††††††† f 13.885: 2: 8

een "plaisierplaatsje met zijn huyzinge", gelegen naast de voornoemde hofstede, strekkende van de Vechtdijk tot in de rivier de Vecht (halfjaar huur van het perceel (f 90) ††††††† f 2.261:13:--

een bruikweer lands met zijn huizinge, groot 33 morgen en 223 roeden, gelegen in de banne van Sloten aan de Sloterweg (jaarhuur f 700:--:--) huurder was Jan Corese Gussenaar) †††††††††††††† f 6.195; 3:--

een bruikweer lands met huizinge, hooiberg en schuur, groot 31 morgen, gelegen in de Oestbijlemer polder onder het gerecht Weespercarspel (jaarhuur f 450: :-) :††††††††† f† 4.347: 7--

totaal (incl. n.t.b. huur) † †††††††††††††††† f 149.148: 1: 8

 

ObligatiŽn op de Generaliteit, Amsterdam, Den Haag, Gouda, Monnikendam, Zeeland,

Oostindische Comp. kamer Amsterdam, Silezien Saksen (w.v. OIC f 107.226:10: 8)†††††††††††† f 156.389:15: 8

ActiŽn van Bank van Engeland † †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† f 97.173:6:--

ActiŽn van Kolonie Berbice †††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† f 3.981: 4:-- †††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† f 101.154:10:--

Contracten van overleving ††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† f 38:11:--

Lijfrenten t.l.v. Amsterdam, Friesland †† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† f 642: 1:--

Schepenkennissen††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† f 10.937:10:--

Schuldbekentenissen van particulieren

(w.o. t.l.v. Thomas en Adriaan Hope f 21.840:--:--)† ††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† f 240.374: 6:--

Vorderingen op de O.I.C. kamer Amsterdam †††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† f 10.208:--:--

Gedisconteerde en ontvangen wisselbrieven ††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† f 36.960:17:--

 

Een cargasoen naar St. Eustasius

2 vaten suiker ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †f 542:15:--

10 balen koffie †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †f 273:15:--

van de wed. Hoboken †††††††††††††††††††††††††††††††††† †f 3:14:--

terugontvangen en verkochte goederen f 999:--:--

totaal ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †f 1.819: 4:--

 

Grafsteden

in de Oude Kerk ZZ nr. 326 in de 22e laag op naam van Eva Colonius, wed. Coenraad Grim, die toekomt aan Boudewijn Coenraad Grim f 250:--:--

in de Nieuwe Kerk C† nr. 128 op naam van Geertruy Grim, die toekomt aan Boudewijn Jacobus Lohoff † f 250:--:--

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† Totaal ††† f 500:--:--

Meubelen, huisraad, inboedel; op de buitenplaats Vegtlust ††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† f 3.024: 5:--

Totale erfenis f 729.837:14:8

 

de acte was getekend door :

Johanna Lohoff, weduwe Pieter Ploos van Amstel

Boud. Jacob Lohoff ("voor mij en als gemachtigde van Willemina Erbervelt")

Margaretha Jacoba Lohoff geboore Erbervelt

Joannes de Wit de jonge

H. Schrijver

Geertruij Schrijver geboore Grim

B.C. Grim

C.J. Grim

Cornelis Ploos van Amstel Jacobsz.

Boud. Jacob Lohoff, Barent Lubeleij, Joannes de Wit de jonge† deze tekenen nog eens blijkbaar als executeurs