Archief Ploos van Amstel

Stamboom

VIIa (VIa-3). Mr. Adriaen Ploos (van Amstel), heer van Tienhoven, ‘t Gein, Jutphaas, Oudegein, Lievendaal, Uthorst, Cudelstaart, geb. Utrecht 1585, ridder in de Franse adelstand (1621), ridder in de Orde van St. Michiel (1629), commandeur van Wemeldingen, advocaat voor het Provinciaal Hof van Utrecht, kanunnik ten Dom (vanaf 1605), fiscaal en stadhouder van de lenen en tijnzen van de proosdij van de Dom (1616-1618), thesaurier van de Dom (vanaf 1618), proost en aartsdiaken van St. Marie (1636-1639), ontvanger van Kampenland, geëligeerd lid van de provinciale Staten, gecommitteerde ter vergadering van de Staten-Generaal, gedelegeerde Generaliteits Rekenkamer (1625-1627), overl. 's Gravenhage 12 maart 1639 (21 maart N.S.), begr. Utrecht (Dom) 16 maart 1639, tr. Utrecht 6 aug. 1616 Agnes van Bijler, geb. Utrecht ca. 1595, overl. Utrecht 26 nov. 1661, dr. van Hendrik van Bijler en Aaltje van Harn.  Agnes van Bijler was weduwe van Gerrit Foeyt met wie zij in 1611 getrouwd was. Uit dit huwelijk een zoon Jacob (1614-1623).

Uit dit huwelijk:

  1. Gerard Ploos (van Amstel), volgt VIIIa.

  2. Henrick Ploos (van Amstel), geb. 's Gravenhage 1618, rentmeester van het graaf-schap Buren (van de Domeinen, van de geestelijke goederen, van het weeshuis), ontvanger van de contributie en bedepenningen van het graafschap Buren, griffier van de lenen en van de leenbank van het graafschap Buren, drossaard en schout van Zijne Hoogheids heerlijkheden Zuylesteijn en Leersum, kanunnik St. Marie te Utrecht, overl. Parijs (Fr.) jan. 1639, begr. Utrecht 21 jan. 1639.

  3. Aldegonda (Aletta) Ploos (van Amstel), geb. ca. 1620, overl. Utrecht 6 mei 1682, tr. Utrecht (Catharijne kerk) 17 aug. 1­652 Mr. Hendrick van Westreenen, kanunnik ten Dom van Utrecht, luitenant van een compagnie voetvolk (1655), drost, dijkgraaf en schout van de hoge heerlijkheid Hagestein (1655-1663), overl. Utrecht 17 juni 1681, zn. van Mr. Arend (Arnout) van Westreenen, kanunnik ten Dom van Utrecht, en Anna van Pellicorne.

  4. Maria Ploos, overl. Utrecht overluid Dom 7 aug. 1623

  5. Maria Ploos, ged. Utrecht (Jacobikerk) 1 aug. 1624, overl. Utrecht overluid Dom 4 aug. 1624.

  6. Jacob Ploos, overl. Utrecht overluid Dom 19 febr. 1629.

  7. Engelbert Ploos (van Amstel), volgt VIIIb.

  8. Reinier Ploos, ged. Utrecht (Dom) 4 aug. 1629, overl. Utr­echt overluid Dom 9 aug. 1629.

  9. Mr. Johan Ploos (van Amstel), heer van Groot en Klein Wencum, ged. 's Gravenhage (Grote kerk) 10 sept. 1630, advocaat, kanunnik en cameraar van St. Jan te Utrecht, overl. Utrecht overl. aangebracht 12 juli 1682.

  10. Reinier Ploos, ged. 's Gravenhage (Grote kerk) 10 sept. 1­630, begr. aldaar 13 sept. 1630.

  11. Catharina Ploos, geb. 's Gravenhage 7 sept. 1631, begr. 's Gravenhage (Grote kerk) 11 sept. 1631.

  12. Catharina Margaretha Ploos (van Amstel), ged. 's Gravenhage (Grote kerk) 6 sept. 1632, begr. Harderwijk (Grote kerk) 7 april 1697, tr. (GK) Hattem 20 nov. 1661 Mr. Otto Schrassert, ged.(GK) Nijkerk 16 sept. 1627, schepen, burgemeester van Hattem, ontvanger der gemene middelen van Kampenland, overl. voor 29 juni 1689, zn. van Johan Schrassert, vaandrig te Nijkerk, lid van het St. Jorisgilde te Harderwijk (1610), leenman van Gelre en Wilp (1634), en Petronella (Nelle) van Hennekeler.

  13. Maria Odilia Ploos (van Amstel), ged. 's Gravenhage (Grote kerk) 26 maart. 1634, overl. tussen 9 okt. 1669 en 5 april 1670, ondertr. Utrecht 20 sept. 1657, tr. (GK) Tienhoven (Utr.) 29 sept. 1657 Mr. Rudolph van Broeckhuijsen tot Barlham, overl. na 5 april 1670.

  14. Jacob Ploos van Amstel, geb. 1636.

  15. Jacob Hendrik Ploos van Amstel, ged. 's Gravenhage (Grote kerk) 5 april 1637, vaandrig (1659), luitenant (1663) van een compagnie voetvolk, overl. Utrecht overluid Dom 24 okt. 1664.

           

VIIb (VIa-8). Mr. Petrus Ploos, geb. Utrecht 1594, raad in de vroedschap van Utrecht (1616, 1617, 1619), schepen (1619, 1620, 1621), raad extra-ordinaris (1622-1626) in het Hof van Utrecht, ordinaris raad (1626 tot overlijden), commissaris van de kleine rol (1630 overlijden), rentmeester van St. Agnieten (1617-1622), overl. Utrecht 13 juli 1633, tr. Utrecht (Jacobikerk) 4 febr. 1616 Margaretha Roggen, overl. Vreeswijk, begr. Utrecht (Jacobikerk), Utrecht overlijden aangebracht 4 dec. 16­65.

Uit dit huwelijk:

  1. Beatrix Ploos (van Amstel), overl. na 26 juli 1671.

  2. Catharina Ploos (van Amstel), ged. Utrecht (Jacobikerk) 13 maart 1625, overl. Utrecht 9 jan. 1700.

  3. Gerard Ploos (van Amstel), ged. Utrecht (Jacobikerk) 3 juni 1627, page Johan Maurits van Siegen (gouverneur van Brazilië, 1637-1644), overl. op zee naar Brazilië 1643.

  4. Nicolaas Ploos (van Amstel), geb. Utrecht 18 febr. 1629, vaandrig, overl. in West-Indië febr. 1649 (sneuvelt in Brazilië), overl. aangebracht Utrecht 7 mei 1649.

  5. Willem Ploos, geb. Utrecht 18 april 1630, overl. Utrecht overluid Dom 3 sept. 1633.

  6. Jan Ploos, geb. Utrecht 29 juni 1631, overl. Utrecht overl. aan­gebracht 11 juni 1633.

  7. Johanna Ploos (van Amstel), ged. Utrecht (Dom) 25 april 16­33, begr. Utrecht 27 mei 1713, tr. Mr. Sebastiaan de Wijs, advocaat, begr. Utrecht 11 mei 1698.

           

VIIc (VIa-11). Johan Ploos, geb. Utrecht ca. 1600, kanunnik van Oudmunster, maarschalk van Eemland (1622), overl. Utrecht overluid Dom 3 dec. 1625 tr. Utrecht (Geertekerk) 4 april 1624 Catharina van Westreenen, overl. Utrecht overluid Dom 22 april 1656, dr. van Mr. Johan van Westreenen, raad in de vroedschap en schepen van Utrecht, gecommitteerde naar de Generaliteits Rekenkamer, rentmeester-generaal van de domeinen van het land van Utrecht, en Wendelmoet van Cleef.  Catharina van Westreenen hertrouwt in 1639 Huibert van Diemen, secretaris van Culemborg, weduwnaar van Jacomina van Winter.                                

Uit dit huwelijk:

  1. Catharina Ploos, overl. Utrecht overluid Dom 8 dec. 1629.

           

VIId (VIb-1). Jacob Ploos, geb. Loosdrecht, schepen van Loosdrecht (1625), begr. Naarden (Grote kerk) 1 dec. 1647, tr. Wijnanda (Weijntje) van der Horst, overl. Naarden na febr. 1673, dr. van Adriaen van der Horst.

Uit dit huwelijk:

  1. Maria Ploos, geb. Loosdrecht, begr. Naarden (Grote kerk) 14 sept. 1665, tr. Naarden 1644 Willem Sondergelt, zn. van Dirk Sondergelt.

  2. Aaltje Ploos, geb. Loosdrecht, begr. Naarden (Grote kerk) 30 maart 1666, tr. Naarden 1646 Symon Verhoeff, ged. Naarden (Grote kerk) 26 febr. 1623, wijntapper (1655), caffawerker (1661), procureur voor het gerecht van Naarden (1658), impostmeester van de 'ronde maat' over Naarden en Gooiland (1668), wijnkoper (1669), overl. Naarden voor 20 juni 1674, zn. van Anthonis (Teunis) Symonsz. Ver-hoeff en Oetgen Judius.  Symon Verhoeff hertrouwt in 1669 Margarita Borgers.

  3. Jacob Ploos, volgt VIIIc.

  4. Elbert (Albert) Ploos, volgt VIIId.

  5. Lijsbeth Ploos, geb. Loosdrecht, overl. Naarden voor 29 dec. 1668, tr. Naarden 29 sept. 1657 Roelof Grootert, procureur voor het gerecht van Naarden (1666), overl. vóór 14 april 1680, zn. van Claes Grootert. Roelof Grootert hertrouwt in 1669 Jannitje Jacobs.

  6. Adriaan Ploos, geb. Loosdrecht, begr. Naarden 27 dec. 1685, tr. Naarden (Grote kerk) 20 febr. 1667 Wijchje Pieters, overl. vóór 12 maart 1678.  Wijchje Pieters was weduwe Aalt Jansz. Kortrijck.

  7. Willem Ploos, geb. Loosdrecht, schoenmaker, overl. Naar­den vóór 12 febr. 1673.

  8. Dirk Ploos (van Amstel), volgt VIIIe.

           

VIIe (VIb-2). Claes Ploos, geb. Loosdrecht, schepen van Loos­drecht (1647, 1649), buurmeester, overl. Loosdrecht vóór 20 april 1668, tr. Aeltje.

Uit dit huwelijk:

  1. Dirck Ploos, volgt VIIIf.

  2. Elbert Ploos, volgt VIIIg.

  3. Aeltien Ploos, geb. Loosdrecht, overl. na 23 jan. 1669, tr. Ernst Smit, overl. vóór 23 jan. 1669, zn. van Jan Smit.

  4. Willem Ploos, volgt VIIIh.

  5. Gerrit Ploos.

            

VIIf (VIb-5). Mr. Willem Ploos (van Amstel), geb. Loosdrecht, advocaat voor het Provinciaal Hof van Utrecht, schepen van Utrecht (1661), overl. Utrecht overl.aangebracht 26 nov. 1677, tr. Utrecht (Catharijne kerk) 20 okt. 1640 Johanna Vereem, geb. Utrecht, overl. Utrecht overl. aangebracht 21 april 1698, dr. van Willem Reiniersz. Vereem en Aletta Feyten.

Uit dit huwelijk:

  1. Mr. Dirk (Theodorus) Ploos van Amstel, ged. Naarden 24 juli 1644, advocaat voor het Provinciaal Hof van Utrecht, begr. Utrecht overl. aangebracht 17 mei 1669.

  2. Clementia Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Dom) 8 juli 1647, begr. Utrecht overl. aangebracht 10 april 1671, tr. (1) Utrecht (Catharijne kerk) 1 juli 1662 Mr. Gerard Pater, ged. Utrecht (Nicolai kerk) 1 aug. 1639, advocaat, overl. Utrecht 17 dec. 1666, zn. van Nicolaas Pater en Swane van Maastricht, tr. (2) Utrecht (Jacobikerk) 28 juli 1670 Dr. Adriaan Gentman, ged. Heinkenszand 1648, doctor in de medicijnen en filosofie, arts, raad in de vroedschap van Utrecht, schepen, ontvanger van het ander deel van de gemene middelen 's lands van Utrecht, begr. Utrecht (Nicolai kerk) 22 dec. 1726, zn. van Ds. Cornelius Gentman, predikant te Heinkenszand (1640), Hulst (1649) en Utrecht (1654), en Magdalena Driewegen. Adriaan Gentman hertrouwt in 1679 Elisabeth Hooft.

           

VIIg (VIb-8). Hendrick Ploos (van Amstel), geb. Loosdrecht, schout van Naarden (1654-1660), overl. Naarden tussen 15 juni 1668 en 14 maart 1669, begr. Naarden, ondertr. Naarden 1641 Aechtje Visnicht, geb. Naarden na 15 april 1618, begr. Naarden (Grote kerk) 29 dec. 1667, dr. van Dirck Laurensz. Visnicht, burgemeester van Naarden, en Neeltgen Ebberts.

Uit dit huwelijk:

  1. Dirck Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 30 dec. 1642, begr. Naarden (Grote kerk) 21 nov. 1663.

  2. Johannes Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 13 maart 1644, begr. Naarden (Grote kerk) 15 aug. 1644.

  3. Johannes Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 3 juni 1646, begr. Naarden (Grote kerk) 12 febr. 1654.

  4. Elbert Ploos (van Amstel), volgt VIIIi.

  5. Jakobus Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 30 april 1649, begr. Naarden (Grote kerk) 3 juli 1649.

  6. Jakobus Ploos van Amstel, ged. Naarden (Grote kerk) 2 sept. 1650, begr. Naarden (Grote kerk) 24 juni 1652.

  7. Trijntje Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 10 sept. 1653, begr. Naarden (Grote kerk) 25 nov. 1655.

  8. Catharina Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 9 jan. 1655, begr. Amsterdam(Leidse kerkhof) 4 april 1723, tr. ­(1) Naarden (Grote kerk) 1676 Hendrik van Spankeren, begr. Amsterdam (Leidse kerkhof) 26 dec. 1700, zn. van Frederik van Spankeren, ondertr. (2) Amsterdam 15 juli 1701 Jan Wout, geb. Amsterdam ca. 1640, kuiper, zn. van  Barent Wout en Annetje Jans.  Jan Wout weduwnaar Grietje Tjerkx.

  9. Magdaleentje (Machteltje) Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 17 okt. 1656, overl. voor 22 febr. 1714, ondertr. Amsterdam 1 febr. 1698 Natanael Karusz (of Carols), geb. Danzig (Polen) ca. 1670, varensman. Natanael Karusz is circa 1702 weggelopen van zijn vrouw en er is sindsdien niets meer van hem gehoord.

  10. Jakobus Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 14 mei 1659, begr. Naarden (Grote kerk) 10 jan. 1660.

  11. Cornelia (Neeltje) Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 23 jan. 1661, overl. Amsterdam 31 jan. 1741, ondertr. Amsterdam 27 april 1697 Willem Hogevelt, ged.(GK) Zutphen 1660, kleermaker, begr. Amsterdam (Oude kerk) 16 mei 1738.

  12. Dirck Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 1 april 1664.

           

VIIh (VIc-1). Mr. Willem Ploos (van Amstel), heer van Langesteyn, Willescop, Kort-Heeswijk, Achthoven, ambachtsheer van Lopickerwaard geb. Loosdrecht 1608, secretaris van 's-Hertogenbosch (1629-1633), kanunnik van Oudmunster, raad ordinaris voor het Provinciaal Hof van Utrecht (vanaf 1633), drossaard, schout en dijkgraaf van de hoge heerlijkheid Hagestein (1647-1655), overl. Utrecht 29 jan. 1668, begr. Utrecht overl. aangebracht 10 febr. 1668, ondertr. Wijk bij Duurstede 26 juni 16­33, tr. (GK) Overlangbroek juli 1633 Maria van Gemert, begr. Utrecht overl. aangebracht 16 nov. 1657, dr. van Mr. Dirk van Gemert, landrentmeester graafschap Buren, en Judith de Wijs.

In het trouwboek van Wijk bij Duurstede staat het huwelijk van en Dirk en Juditje (Judith) in 1601 vermeld. Juditje komt van de plaats Schevichoven. Willem heeft in een “show”-oorkonde van de huwelijkse voorwaarden dd. 21 mei 1633 ten onrechte de achternaam van zijn schoonmoeder uitgebreid tot de Wijs van Schevichoven. Deze dubbele naam komen wij nergens ander tegen.  Uit dit huwelijk:

  1. Isabella Clara Ploos (van Amstel), ged. Utrecht (Jacobikerk) 4 mei 1634, overl. Buren, begr. Utrecht overluid Dom 10 aug. 1670, tr. (GK) Cothen 10 juli 1659 Engelbert Ploos (van Amstel) (VIIIb), geb. 's-Gravenhage 1626, rentmeester van het graafschap Buren, commandeur van Wemelingen (= Wemeldingen), begr. Utrecht (Dom) 7 jan. 1680, zn. van Mr. Adriaen Ploos (van Amstel) (VIIa), advocaat, kanunnik ten Dom, en Agnes van Bijler.

  2. ongedoopte dochter Ploos, begr. Utrecht overluid Dom 1 mei 1635.

  3. Juliana Petronella Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Jacobikerk) 7 aug. 1636, begr. Utrecht overluid Dom 10 aug. 1636.

  4. ongedoopt kind Ploos van Amstel, begr. Utrecht overluid Dom 12 dec. 1637.

  5. ongedoopt kind Ploos van Amstel, begr. Utrecht overluid Dom 23 mei 1639.

  6. ongedoopt kind Ploos van Amstel, begr. Utrecht overluid Dom 27 juli 1641.

  7. Adriaan Dirk Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Buurkerk) 24 juni 1642, begr. Utrecht overluid Dom 15 sept. 1653.

  8. Willem Leonard Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Dom) 4 april 1644, begr. Utrecht overluid Dom 31 mei 1647.

           

VIIi (VIc-6). Claes (Nicolaes) Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Jacobikerk) 3 mei 1618, vendrig (1635), kanunnik ten Dom, Domheer ten Dom van Utrecht (1648), raad in de vroedschap van Wijk bij Duurstede, schepen (1642, 1643, 1663), burgemeester (1661, 1662, 1664), cameraar, kerkmeester, Deken van het Kapittel van St. Jan te Wijk bij Duurstede, substituutdrost van Hagestein, houtvester van de provincie Utrecht, begr. Utrecht overluid Dom 4 jan. 1665, tr. (GK) Wijk bij Duurstede 12 okt. 1641 Alarda van Holland, overl. Utrecht 4 nov. 1705, dr. van Barend van Holland, raad in de vroedschap van Wijk bij Duurstede, schepen (1644, 1645, 1651), burgemeester (1646, 1647, 1648,1649, 1654, 1655, 1658), en Hugonia Ruysch.

Uit dit huwelijk:

  1. Adrianus Ploos van Amstel, ged.(GK) Wijk bij Duurstede 19 juni 1642, overl. vóór december 1644.

  2. Isabella Ploos van Amstel, ged. (GK) Wijk bij Duurstede 9 maart 1643, begr. Amsterdam (Nwe Zijds kapel) 25 juli 1724, tr. (1) (GK) Cothen 19 april 1668 Jeronimus Luls, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 6 juli 1645, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 11 jan. 1681 zn. van Mattheus Davidsz. Luls, koopman op de Levant, en Clara (le Leu) de Wilhem, tr. (2) (GK) Buiksloot 6 sept. 1682 Johan van Sandick, geb. Wijk bij Duurstede 15 febr. 1649, wijnkoper, overl. Amsterdam 13 dec. 1719, zn. van Johan van Sandick, notaris te Wijk bij Duurstede, procureur, schout op de Markt, stadsrentmeester, en Abigael van Schagen.

  3. Adriaan Ploos van Amstel, ged. (GK) Wijk bij Duurstede 29 dec. 1644, kapitein (1674), overl. 1688, tr. 's Gravenhage (Scheveningse kerk) 5 jan. 1676 Judith Geertruyd Struyck, ged. (GK) IJhorst 15 jan. 1654, dr. van Jan Struyck, rentmeester van het Stift Dickninge (nabij Wijk in Drente), en Mechelina Cuignet.

  4. George Edzart Ploos van Amstel, volgt VIIIj.

  5. Berend Willem Ploos van Amstel, volgt VIIIk.

  6. Aletta Ploos van Amstel, geb. Hagestein 6 okt. 1654, overl. Utrecht 23 juni 1737, tr. (GK) Odijk 3 aug. 1679 Mr. Adriaan van Bronckhorst, geb. Zaltbommel 6 nov. 1650, advocaat voor het Provinciaal Hof van Utrecht, notaris te Utrecht, raad in de vroedschap van Utrecht, schepen (1713), burgemeester (1730, 1737), secretaris en rentmeester van de Duitse Orde (Balije van Utrecht), overl. Utrecht 1 sept. 1738, zn. van Dr. Pieter van Bronckh­orst, arts, en Aleida de Cocq van Kerkwijk.  Adriaan van Bronckhorst was weduwnaar van Aletta van Ewijck (1644-1670).

  7. Adriaan Dirk Ploos van Amstel, volgt VIIIl.

  8. Cornelia Petronella Ploos van Amstel, ged.(GK) Wijk bij Duurstede 16 sept. 1660, begr. Utrecht 5 okt. 1706.

  9. Agnes Ploos van Amstel, geb. Wijk bij Duurstede 1662, overl. Wijk bij Duurstede 16 juli  1710, tr. (GK) Driebergen 17 nov. 1678 Jacob van Sandick, geb. Wijk bij Duurstede 12 okt. 1­644, ontvanger van Wijk bij Duurstede van het oudschild- en schelling­geld en van het huis- en haardstedegeld, collecteur van het familiegeld, gaardermeester van het Gemeeneland van het Wijkse gerecht, stadssecretaris en serviciemeester, secretaries-rentmeester van het Ewoud en Elisabethgasthuis, kapitein der burgerij van de oude stad, tweede gecommitteerde der West-Indische Compagnie in Suriname, overl. Paramaribo (Suriname) 2 april 1694, zn. van Johan van Sandick, notaris te Wijk bij Duurstede, procureur, schout op de Markt, stadsrentmeester, en Abigael van Schagen.

VIIj (VIe-1). Willem Ploos, wijnkoper, herbergier, tr. (1) Anna Fransdr.; tr. (2) (GK) Vreeswijk 4 jan. 1649 Elisabeth Ver­meer, geb. Streefkerk, dr. van Abraham Vermeer.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Abraham Ploos (van Amstel), volgt VIIIm.

GENEALOGIE

van het uit de ambachtsheerlijkheden

Mijnden en de beide Loosdrechten

stammend en thans nog levende geslacht

Ploos van Amstel

Generatie VII