Archief Ploos van Amstel

Stamboom

GENEALOGIE

van het uit de ambachtsheerlijkheden

Mijnden en de beide Loosdrechten

stammend en thans nog levende geslacht

Ploos van Amstel

Generatie I—VI

 

 

I. Wouter Ploos, tr. N.N.

Uit dit huwelijk:

  1. Willem Ploos, volgt IIa.

  2. Aertgen Ploos, overl. 1504, tr. Aelbert van Oucoop, zn. van Henric van Oucoop.

  3. Jan Ploos.

                             

IIa. Willem Ploos, schout van Loosdrecht 1476, 1481, tr. N.N. van der Horst.                                                         

Uit dit huwelijk:

  1. Claes Ploos, volgt IIIa.

  2. Adriaen Ploos, volgt IIIb.

  3. Wouter Ploos, pastoor in de Zijp.

  4. Gerrit Ploos, volgt IIIc.

  5. Dirck Ploos.

           

IIIa (IIa-1). Claes Ploos, geb. Loosdrecht, overl. vóór 1533, tr. N.N.                                                             

Uit dit huwelijk:

  1. Dirk Ploos.

IIIb (IIa-2). Adriaen Ploos, geb. Loosdrecht, schout van Loosdrecht (1513), overl. aldaar 22 juli 1540 ("Sinte Maria Magdale­na avont"), tr. Nelle (Cornelia) van Woerden van Vliet, overl. Loosdrecht 14 okt. 1515, begr. aldaar.

Uit dit huwelijk:

  1. Gerrit Ploos, volgt IVa.

  2. Anna Ploos.

  3. Alith Ploos.

  4. Wilhelmina Ploos.

                                                           

IIIc (IIa-4). Gerrit Ploos, tr. N.N.

Uit dit huwelijk:

  1. Dirk Ploos, volgt IVb.

           

IVa (IIIb-1). Gerrit Ploos, geb. Loosdrecht, overl. aldaar 31 dec. 1539, begr. aldaar, tr. Jacobgen Poth, dr. van Pieter Jacobsz. Poth.

Uit dit huwelijk:

  1. Willem Ploos, volgt Va.

  2. Wouter Ploos, volgt Vb.

  3. Willem Ploos (de jonge), volgt Vc.

           

IVb (IIIc-1). Dirk Ploos, tr. Johanna van Brienen.

Uit dit huwelijk:

  1. Dirckje Ploos, geb. Loosdrecht, overl. aldaar vóór 14 dec. 1592, tr. Willem Ploos, geb. Loosdrecht 1529, schout van Loos­drecht 1568, 1582 overl. aldaar 1603, zn. van Gerrit Ploos en Jacobgen Poth.

           

Va (IVa-1). Willem Ploos, geb. Loosdrecht 1529, schout van Loosdrecht 1568, 1582, overl. aldaar 1603, tr. (1) Eva N.N., tr. (2) Jannichie (Johanna) van Brienen, overl. Loosdrecht 1570, dr. van Adriaen Dirksz. van Brienen en Grietjen Jansdr. van Brienen, tr. (3) Dirckje Ploos (IVb,1), geb. Loosdrecht, overl. aldaar voor 14 dec. 1592, dr. van Dirk Ploos en Johanna van Brienen.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Gerrit Ploos, volgt VIa.

  2. Heyltgen Ploos.

  3. Jacobje Ploos, overl. vóór 21 okt. 1610, tr. Cornelis Lombaerts, overl. vóór 21 okt. 16­10, zn. van Geleyn Lombaerts.

  4. Margriete Ploos.

  5. Adriaen Ploos.

       

Uit het derde huwelijk:

  6. Dirk Ploos, volgt VIb.

  7. Adriaen Ploos (van Amstel), volgt VIc.

  8.Jannichjen Ploos, overl. vóór 29 juni 1610, tr. Pieter Willemsz, overl. vóór 21 okt. 1610.

  9. Claes Ploos, volgt VId.

  10. Wouter Ploos, volgt VIe.

  11. Pieter (Peter) Ploos, volgt VIf.

  12. Luytje (later : Dirkje) Ploos, overl. na 21 okt. 1610, tr. Willem Dircksz, overl. na 21 okt. 1610.

           

Vb (IVa-2). Wouter Ploos, geb. Loosdrecht ca. 1530, tr. Geer­truida Drost.

Uit dit huwelijk:

  1. Pietertje Ploos, geb. Loosdrecht, overl. aldaar vóór 10 juli 1587, tr. Dirck Abba (alias van der Horst), geb. Loos­drecht ca. 1550, brouwer van "In de Swaen" op de Singel te Amsterdam, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 30 aug. 1633, zn. van Adriaen Abba.

[zie aparte genealogie Abba waarin afstammelingen voorkomen met de achternaam Ploos en Ploos van Amstel]

 

Vc (IVa-3).  Willem Ploos (de jonge), geb. Loosdrecht, leefde in 1590, tr. N.N.

Uit dit huwelijk:

  1. Gerrit Ploos, schout van Loosdrecht.

  2. Elsje Ploos, tr. N.N., overl. vóór 1645.

  3. Baertje Ploos, tr. N.N., overl. vóór 1645.

            

VIa (Va-1). Gerrit Ploos, geb. Loosdrecht ca. 1560, brouwer, raad in de vroedschap (1586, 1596, 1598, 1606, 1608) en sche­pen (1587, 1588, 1604, 1605) van Utrecht, raad in de Ad­mirali­teit van Amsterdam (1609 tot zijn overlijden), overl. Utrecht overluid Dom 29 dec. 1614, ondertr. Loosdrecht 1580 Catharina van Leeuwen, geb. ca. 1566, overl. Utrecht overluid Dom 11 nov. 1632, begr. Utr­echt (Jacobikerk) 19 nov. 1632, dr. van Thymen Jacobsz. van Leeuwen en N.N. van Sonnevelt.

Uit dit huwelijk:

  1. Tymon (Thyman) Ploos, geb. Utrecht 1581, raad in de vroedschap van Utrecht (1613, 1614, 1615), rentmeester van de abdij van St. Paul (1614 tot zijn overlijden), overl. Utrecht overluid Dom 5 jan. 1620, tr. Utrecht (Geertekerk) 30 april 1609 Catharina Pierlings, overl. Utrecht overluid Dom 1 juni 1648, dr. van Geerlach Pierlings, burgemeester van Grave, en Catharina Boumans.  Catharina Pierlings was weduwe van Johan Vosch, koopman in zijden lakens te Utrecht, die in okt. 1604 te Utr­echt overleden was.

  2. Adriaen Ploos, geb. Utrecht ca. 1583, overl. 1584.

  3. Adriaen Ploos (van Amstel), volgt VIIa.

  4. Johanna Ploos, geb. Utrecht ca. 1587, overl. 's-Gravenha­ge, Utrecht overluid Dom 17 maart 1625, tr. kerk(GK) Utrecht 12 april 1618 Mr. Johan van Steenbergen, geb. ca. 1593, raad in de vroedschap van Utrecht (1618), commies ter griffie van de Staten-Generaal (1622), overl. Utrecht 4 nov. 1652, zn. van Diederick Johansz. van Steenbergen en Anna van Diest. Johan van Steenbergen hertrouwt in 1626 te 's Gravenhage Barbara van Wouw.

  5. Brechta Ploos, geb. Utrecht 1588, overl. Utrecht overluid Dom 14 juni 1633.

  6. Willem Ploos, geb. Utrecht 1590.

  7. Maria Ploos, geb. Utrecht ca. 1592, overl. 's-Hertogen­bosch, Utrecht overluid Dom 25 sept. 1635, ondertr. Utrecht 22 febr. 1635 Mr. Abel van Cats, stadhouder van de hoogschout van de stad en meierij van 's Hertogenbosch, schepen van 's Hertogenbosch (1634), overl. 's-Hertogenbosch, Utrecht overluid Dom 30 sept. 16­35.

  8. Petrus Ploos, volgt VIIb.

  9. Henrica Ploos (van Amstel), geb. Utrecht ca. 1596, overl. Utrecht 14 nov. 1659, tr. (1)  (GK) Utrecht 5 maart 1620 Dirck Strick, geb. Utrecht 3 jan. 1592, rentmeester en leengriffier van de Abdij van St. Paulus (1620 tot overlijden), overl. Utrecht overluid Dom 11 febr. 1633, zn. van Mr. Johan Strick, secr. Staten van Utrecht, rentmeester van de graaf van Cuylenburch, scholaster (1622), kanunnik en deken van Oudemunster, en Maria van Wijck, tr. (2) (GK) Zeist 19 nov. 1637 Dr. Pieter van Dam, geb. Amersfoort 1593, raad in de vroedschap (1616) en schepen (1617, 1618) van Amersfoort, stadsgeneesheer te Amers­foort (1619-1621), arts (1622) en stadsgeneesheer (1636) te Utrecht, overl. Utrecht febr. 1663, zn. van Peter van Dam en Digna van Leemput. Pieter van Dam was weduwnaar van Catharina Poeyt die in 1636 te Utrecht overleden was.

  10. Aernout Ploos (van Amstel), geb. Utrecht 1599, klerk van de Staten-Generaal (1618), commandeur van Wemeldinge (ook wel: Wemelinghe) van het St. Catharijne Convent te Utrecht (16­19), overl. Utrecht 5 febr. 1681.

  11. Johan Ploos, volgt VIIc.

           

VIb (Va-6). Dirk Ploos, geb. Loosdrecht, schout van Loosdrecht (1607), schepen van Loosdrecht (1618, 1626), overl. aldaar aug. 1638, tr. Mechtelt Pater, geb. Naarden, overl. aldaar sept. 1661, dr. van Elbert Jacobsz. Pater en Aeltgen Cornelisdr. van Ouwen.

Uit dit huwelijk:

  1. Jacob Ploos, volgt VIId.

  2. Claes Ploos, volgt VIIe.

  3. Dirckgen Ploos, geb. Loosdrecht, ondertr. Naarden 3 jan. 1­626 Anthoni (Teunis) van Grindesteyn, geb. Naarden, zn. van Cornelis van Grindesteyn.

  4. Jannichjen Ploos, overl. 1638, tr. Aert Dolman, schepen van Loosdrecht, zn. van Symon Dolman.

  5. Willem Ploos (van Amstel), volgt VIIf.

  6. Mechteltgen Ploos, overl. 1635, tr. Ds. Henricus van Lingen, predikant.

  7. Cornelia Ploos, ondertr. Naarden 1638 Lambert Bergh (Bargh), overl. voor 1663, zn. van Cornelis Bergh (Bargh).

  8. Hendrick Ploos (van Amstel), volgt VIIg.

           

VIc (Va-7). Adriaen Ploos (van Amstel), heer van Langesteyn, geb. Loosdrecht, schout van Loosdrecht (1627), ontvanger van convooien en licenten te 's Hertogenbosch (1629), raad in de vroedschap van 's Herto­genbosch (vanaf 1629), schepen (1632-1633, 1634-1635, 1637-1638), presi­dent schepen (1638), heemraad van de Orthense dijk, lid van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap (Den Bosch, 1642), overl. 's-Hertogenbosch/Utrecht overluid Dom 11 aug. 1646, begr. Utrecht (Dom) 24 aug. 1646, tr. (1) Naarden (Grote kerk) 29 april 1607 Elisabeth Pater, geb. Naarden, overl. Utrecht overluid Dom 18 juli 1631, dr. van Elbert Jacobsz. Pater en Aeltgen Cornelisdr. van Ouwen; tr. (2) (GK) Utrecht 13 mei 1635 Zeyna van Hornho­ven, overl. Jutphaas 30 dec. 1645.

In zijn boekje Het geslacht Ploos van Amstel voegt Bloys van Treslong Prins aan de achternaam Pater toe van Raveschot. Deze toevoeging komt alleen voor in de oorkonde van de huwelijkse voorwaarden dd. 21 mei 1633 van zoon Willem en Maria van Gemert. Nergens anders komen wij deze dubbele naam  tegen. Vandaar dat deze naamsuitbreiding in deze genealogie niet is overgenomen.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Willem Ploos van Amstel, volgt VIIh.

  2. Dirckjen Ploos van Amstel, overl. voor 1621.

  3. Alith (Aletta) Ploos van Amstel, begr. Utrecht (Geerte­kerk) 8 sept. 1689.

  4. Cornelia Ploos van Amstel, begr. Utrecht (Geertekerk) 14 aug. 1688, tr. kerk(GK) Utrecht 6 nov. 1664 Mr. Johan Strick, ged. Utrecht (Dom) 24 jan. 1628, advocaat bij het Hof van de provincie Utrecht, raad in de vroedschap van Utrecht, schepen, burgemeester, thesaurier van Utrecht, afgevaardigde van de provincie Utrecht naar de Staten-Generaal, gecommitteerde in de Momboirkamer van Utrecht, rentmeester van het Duitsche Huis, overl. Utrecht 13 mei 1693, begr. aldaar (Dom), zn. van Dirck Strick, rentmeester en leengriffier van de Abdij van St. Paulus (1620 tot zijn overlijden in 1633), en Henrica Ploos (van Amstel) (VIa,9).

  5. Petronella Ploos van Amstel.

  6. Claes (Nicolaes) Ploos van Amstel, volgt VIIi.

  7. Diderica (Dirckjen, Theodora) Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Jacobik­erk) 17 okt. 1621, overl. 's-Hertogenbosch 11 sept. 1676, begr. 's-Hertogenbosch (St. Jans-kerk), ondertr. Utrecht 26 dec. 1652, tr. (GK) Utrecht 11 jan. 1653 Gijsbert Ruysch, luitenant (1656), ritmeester (1670), majoor bij het regiment kurassiers (1680) en kolonel van een regiment cavalerie (1684), overl. 's-Hertogenbosch 25 jan. 1687, begr. 's-Hertogen­bosch (St. Jansker­k), zn. van Johan Ruysch, raad in de vroedschap en schepen van ‘s-Hertogenbosch, commissaris van de monstering, en Clara van Beune(n).

       

VId (Va-9). Claes Ploos, geb. Loosdrecht, overl. voor 6 dec. 1637, tr. (1) Naarden (Grote kerk) 19 juni 1609 Deliaentgen Aelberts (Ael­ts), geb. Naarden; tr. (2) Ariaentgen Ghijsbertsdr., geb. Naarden.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Dirckgen Ploos, tr. Reijer Horst, zn. van Elbert Horst.

       

Uit het tweede huwelijk:

  2. Jannichgen Ploos, tr. (1) Jan Bosch, tr. (2) Elbert Dol­man, zn. van Aert (Arie) Dolman.

           

VIe (Va-10). Wouter Ploos, overl. Utrecht overluid Dom 5 juli 1619, tr. Aeltje Gijsbertsdr. Aeltje Gijsbertsdr. hertrouwt met Simon Stockvis Claesz.

Uit dit huwelijk:

  1. Willem Ploos, volgt VIIj.

 

VIf (Va-11).  Pieter Ploos, geb. Loosdrecht, tr. N.N.

Uit dit huwelijk:             

  1. Gijsbert Ploos.

  2. Willem Ploos.

  3. Ael Ploos.

  4. Adriaen Ploos.

  5. Claes Ploos.