Archief Ploos van Amstel

VIIa2. Henrick Ploos (van Amstel)

Bedankbrief (20 februari 1639) van Adriaen Ploos van Amstel aan Caspar Barlaeus voor zijn condoleancebrief vanwege het overlijden van zoon Henrick (1639)

UBLeiden - afd. Westerse Handschriften, inv.nr. Pap. 2 : transcriptie

Mijn Heere.

U.Ed. brieve cum Medicea Hospite zijn mij over Utrecht wel ter hande gecomen bedancke U.Ed. daer hoochlick voor, ende dat de selve gelieft heeft mij in mijne noge droeffheijt te vertroosten over het verlies van wijlen mijnen seer waerden soon, ende dat als de vertroostinge meest van node hadde, de troos redenen ge-allegeert zijn solid ende groot, dan de menschelicke affecten ende bewegingen predomineren somwijlen hij was van goede hope ende groote progressen inde studien ia in alle t'gene t'welck men in eenen van sodanige conditie soude mogen desidereren daer op voorgenomen hadde alle mijne ende mijner familie sorge, oock mijne studien te laten comen, dan de Almogende God heeft het naer zijne Goddelicke providentie anders gewilt, tegens wiens wille wij nyet en vermogen noch en behoren te willen, den welcken bidde mijne afflictie ende droeffheijt meer ende meer te willen vermynderen ende subleveren. Sende hyer bij eenige versus de memorie van den selven geconsacreert, ben van meninge, als noch andere, die verwachte, becomen sal hebben, die bij een te laten drucken met de casus morbi ende de geadhileerde curen die mij bij twee de voornaemste medecius van Paris onderteyckent, overgesonden is.

Wat den Heere Petit aengaet, wele zijne ervarentheijt ende aengenaemheijt bij dat Collegie, dan is wat vrouchop, ende de wijle geen poinct van beschrijvinge alsnoch daer van en is geweest, ende onseecker is off noch op de naeste vergade-ringe gebracht sal werden, is men nyet gewoon daer van te disponeren, welcke dispositie aen acht heeren is staende, so die selfs geen bloetverwanten en heb­ben, dese Haer toe begeren te recommanderen, sal veel voor D. Petit ende hem dienstich wesen. Bij allen occasien sal ick bethonen hoe vele U.Ed, estimere ende des selfs intereessien defereren als mogende staet maken op die is ende altijt blijven sal

                                                                                                          U. Ed.

dienstwillichste Dienaer

Mijn Heere                                                                 w.g. A. Ploos van Amstel

De H: Amb: van Vranckrijck heeft ordre becomen te Hove te comen om te rapporteren zijn wedervaren inde negociacie met de Landt-gravinne tot Wesel. Is al datelick uijt den

Hage vertrocken. Sijn Hoocheijt gaet huiden nae Honzeler-dijck alwaer gesint is tot dyncxdach te verblijven,

Ick was verblijdt uijt U.E. schrijvens te vernemen des selfs reconvalescentie, te

meer de wijle nu U, Ed. tot meermalen, doot te wesen, gerelateert heeft, bidde

de Almogende die geduijrich te willen maken ten dienste vant landt ende des selfs

familie.

Hage den 20 febr:   1639