VIIa (VIa-3). Mr. Adriaen Ploos (van Amstel)

Archief Ploos van Amstel

Familiewapen op perkament

Het wapen van Adriaen Ploos van Amstel is omhangen met de keten van de Sint Michielsorde

Met het oog op het eindigen van het Twaalfjarig Bestand in 1621 willen de Staten-Generaal o.m. met Frankrijk en Engeland de Alliantie weer vernieuwen. Op 1 december 1620 wordt door de Staten-Generaal de extra-ordinaris ambas­sade naar Frankrijk samengesteld. Deze zal bestaan uit Nicolaes van der Bouckhorst (Heer van Noordwijk, Heer van Wimmenum), Dr. Adriaen Pauw (pensionaris van Amsterdam), Adriaen van Manmaker (Represen­tant van de Eerste Edele van Zeeland) en Mr. Adriaen Ploos. Om de rooms-katholieke koning Lodewijk XIII politiek welwillend te stemmen moesten de gezanten allereerst hem gelukwensen met zijn handhaving van de orde en rust in zijn rijk. De bittere ironie wil dat die orde en rust ten koste ging van de Hugenoten, de geestverwanten van de calvinistisch geregeerde Republiek. Verder moest getracht worden een maritieme samenwerking tot stand te brengen bij de bestrijding van de Algerijnse zeerovers. Ook de geschillen tussen wederzijdse kooplieden zouden beslecht moeten worden. En dan moest ook nog getracht worden de voorschotten terug te krijgen die de Republiek betaald had voor het onderhoud van de Franse regimenten. Last but not least moest de Alliantie tussen de twee landen vernieuwd worden. Het resultaat van de missie was pover; in elk geval de Alliantie zou er wel komen. Bij het afscheidnemen werden de gezanten in de Franse adelstand verheven; uitgezonderd Van der Bouckhorst, die meende als Heer van Noordwijk daaraan geen behoefte te hebben. […] Als uitvloeisel van zijn Franse missie houdt Adriaen de contacten met Frankrijk blijkbaar goed aan. De waardering van koning Lodewijk XIII hiervoor wordt tot uiting gebracht in Adriaen's opneming in de Orde van St. Michiel in 1629. Hij vertoeft dan als gedeputeerde te velde in het legerkamp voor 's-Hertogenbosch. ((zie Unde venis, Ploos van Amstel door Jhr.G.Ploos van Amstel. De Nederlandsche leeuw CVII jaargang no 6-7)

Detail hek Grafkapel Ploos van Amstel, Domkerk, Utrecht