Archief Ploos van Amstel

IIIb (IIa-2). Adriaen Willemszn. Ploos

Gedateerd: 29-05-1536?
Verblijfplaats : RAUtrecht-archief Kapittel Oudemunster, inv.nr. 1540

Transcriptie document:

Allen den ghene die desen brieff zullen sien off hoeren lesen doe ick verstaen Dirc Claessz. dat Ick van den Eerbaeren Heeren deeken ende Capittel van Oudemunster t Utrecht tot ewighen erffpacht ontfanghen hebbe die Rechte helfte van eene acker lants alsoo sij die liggende hebben in der Loesdrecht bij die nijewe kerck daer oestwert naestgelant is Jan Gijsbertsz ende westwert Claes Janssz. Met zijne medewerckers,[]. Sonder arch ende list in oirconde der waerheijt hebbe ick gebeeden Adriaen Willemsz. Ploys mijnem oem dese brieff over mij te bezegelen want ick deser tijt geens zeegels en gebruijcke ende ick Adriaen Willemsz. voersz. ter bede Dirc Claessz. voirgen. mijn neefs heb mijne zeegel over hem hier aengehanghen. Gegeven int Jaer ons Heere vijfftienhondert ses ende dertich den neghen ende twyntichsten Meij.