Jkvr. Johanna Jacoba Ploos van Amstel

Oorkonde met de verklaring over de memorietafel van van Winsen, van Buchell en van Steenre

Archief Ploos van Amstel

Wij Jo.r Adriaen van Winsen, Heere van Hoyncop ende Heemsteden etc., Mr. Arnould Buchel licentiaet in den rechten, ende Jacob van Steenre substituyt greffier van den Hove provinciael van Utrecht, attesteren, verclaren, ende affirmeren ter instantie ende versoecke van Heer Adriaen Ploos, ridder, Heere van t'Oudegheyn, Tienhoven, t'Geyn etc., dat ons van wegen sijn Ed: verthoont ende geexhibeert is seeckere oude Memorietafel, continerende ofte innehou­dende een Crucifix, daer die Moeder des Heeren onder ofte neffens aen d'eene, ende d'Apostel St. Jan aen dander sijde affgebeelt ofte geschildert staen, mitsgaders aende rechter sijde gecon-terfeyt twee mans ende aende slinckersijde vier vrouw persoonen sittende mit gevouden handen ende gebogen knien, hebbende deselve memorie tafel onder op de ter sijden lijsten twee wapens alse op elcke sijde een, hebbende het eene wapen een geel velt ende vier swarte facen off balcken ende daer dwers over een root Bourgons cruys, ende het andere wapen boven een geel velt ende drie rode ruyten daer in, ende onder drie witte gulven, in een velt  van azur sulcx ende soe deselve mit haere schilden ende couleuren hier geschreven ende geteijckent staen,

Verclarende mede dat op de voet van de voorgeroerde memorie tafel geschreven stont, ende perfectelick gelesen conde worden, t'geene volcht :

Int Jaer ons Heeren M.V.c. ende XL op Sinte Maria Magdalenen avont sterff  Adriaen Willemsz Plois, Int Jaer ons Heeren M.V.c.XXXIX, op Jaers avont sterff Gerrit Adriaensz. sijn soon, Int Jaer ons Heeren M.V.c.XV, den XIIIIen dach Octobris, sterff Nelle Adriaen Willemsz. huysvrouw, Godt heb die sielen Amen.

Ende in teycken dat t'geene voorsz. staet waerachtich is, Soe hebben wij Jo.r Adriaen van Winsen, Arnoult Buchel, ende Jacob van Steenre desen elcx met onse zegelen aen desen gehangen, Gedaen binnen der Stadt Utrecht int Jaer ons Heeren duysent ses hondert ende dertich den sevenden dach in Augusto,

(Ende was onderteyckent Adriaen van Winssen, A: van Buchell, J: v. Steenre, Ende besegelt met drie uythangende zegels aen dubbelde francijne steerten, de twee van rooden, ende de derde van groenen wassche.)