Archief Ploos van Amstel

Stamboom

GENEALOGIE

van het uit de ambachtsheerlijkheden

Mijnden en de beide Loosdrechten

stammend en thans nog levende geslacht

Ploos van Amstel

Generatie XIII

XIIIa (XIIa-3). Pieter Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 30 aug. 18­02, tabakshandelaar, overl. Amsterdam 24 okt. 1876, tr. Amsterdam 27 mei 1830 Henriette Schmöle, geb. Amsterdam 7 jan. 1802, overl. Amsterdam 4 febr. 1885, dr. van Johann Friederich Schmöle, koopman, en Elizabeth Arbman.

Uit dit huwelijk:

1.Christina Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 17 april 1831, overl. Amsterdam 15 maart 18­91, tr. Amsterdam 2 juli 1863 Willem de Bruine, geb. Amsterdam 3 okt. 1832, employé Ned. Handel Mij. (1863), overl. Nieuwer Amstel 20 juli 1883, zn. van  Pieter Johannes de Bruine, deurwaarder, en Petronella Maria Magtilda Helena de Winter.

De oudste zoon, Pieter Johannes de Bruine (1864-1937), heeft bij zijn eerste huwelijk in 1891 het trema op de i ingevoerd voor zijn tak. Bovendien heeft hij aan zijnachternaam toegevoegd de naam Ploos van Amstel; volgens zeggen op verzoek van zijn oom PieterPloos van Amstel (1837-1905). Pieter Johannes werd de bekende Amsterdamse arts De Bruïne Ploos van Amstel. Zijn zoon Nicolaas (1893-1958) was een bekend advocaat met dezelfde achternaam. Het trema is te gelegener tijd door de burgerlijke stand als een gegeven aanvaard. De toevoeging met Ploos van Amstel is nimmer gelegaliseerd, vandaar dat de kleinkinderen van Pieter Johannes deze hebben laten vallen. (zie het manuscript Proeve van genealogie De Bruine/ De Bruïne, samengesteld door Elisabeth H. de Bruïne-Räther en G. Ploos van Amstel, 1997, dat zich bevindt op het Centraal Bureau voor Genealogie).

2. Carel Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 11 febr. 1833, tabaks­han­delaar, overl. Amsterdam 27 febr. 1899.

3. Johannes Pieter Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 26 maart 1­835, tabakshandelaar, overl. Amsterdam 22 dec. 1878.

4. Pieter Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 4 febr. 1837, koopman in drogerijen, overl. Amsterdam 27 juni 1905, tr. Amsterdam 3 aug. 1871 Carolina Johanna de Groot Jamin, geb. Amsterdam 9 febr. 1838, overl. Amsterdam 23 aug. 1887, dr. van Johannes Gerar­dus de Groot Jamin, collecteur der Staatsloterij, en Maria Petronella Catharina van Walree.

           

XIIIb (XIIa-4). Jhr. Johannes Ploos van Amstel, adelserkenning bij K.B. nr. 55 dd. 8 juli 1864, geb. Amsterdam 27 juli 1804, koopman, tabaksfabrikant, overl. 's-Gravenhage 25 mei 1883, tr. Amsterdam 19 okt. 1837 Adriana Johanna van Wijck, geb. Amsterdam2 jan. 1817, overl. 's-Gravenhage 26 jan.1886, dr. van Felix Adri­aan van Wijck en Agatha van Eyk.

Uit dit huwelijk:

  1. Felix Adriaan Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 21 aug. 1838, overl. Amsterdam 27 febr. 1839.

  2. Jkvr. Agatha Adriana Johanna Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 16 maart 1840, overl. Amsterdam 1 nov. 1896.

  3. Jhr. Jan Adriaan Gijsbert Ploos van Amstel, geb. Amster­dam 6 maart 1843, burgemeester van Maasland (1870-1872) en van Wanneper­veen (1875-1889), overl. 's-Gravenhage 24 maart 1894.

 

 XIIIc (XIId-1). Jhr. Mr. Boudewijn Jacobus Ploos van Amstel, adelserkenning bij K.B. nr. 55 dd. 15 sept. 1865, (R.N.L.), geb. Amsterdam 19 okt. 1824, advocaat, rechter (1857-1877) en vice-president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam (vanaf 1877), overl. De Bilt 18 mei 1885 (Lage Vuursche), tr. Amsterdam 28 febr. 1850 Jkvr. Maria Anna Clifford, geb. Amsterdam 11 maart 1826, overl. Amsterdam 12 mei 1862, dr. van Jhr. George Clifford, ambtenaar, en Elisabeth Maria van den Bergh.

Uit dit huwelijk:

  1. Jkvr. Elisabeth Maria Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 7 juni 1851, overl. Baarn 9 jan. 1922, tr. Alkmaar 17 juni 1881 Mr. Frederik Albert van Leeuwen, geb. Leiden 25 dec. 1­846, rechter te Utrecht (1890), raadsheer aan het Gerechtshof te Amsterdam, overl. 's-Gravenhage 24 juli 1928, zn. van Albertus van Leeuwen en Elisabeth Wijnstroom.

  2. Jkvr. Johanna Jacoba Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 6 sept. 1852, overl. Amster­dam 8 juli 1927.

  3. Jkvr. Maria Anna Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 27 febr. 1­854, overl. Bosch en Duin 1 nov. 1937, begr. Amsterdam (Zorg­vlied) 4 nov. 1937, tr. Amsterdam 16 mei 1890 Petrus Wilhelmus Scholten, geb. Amsterdam 11 maart 1835, commissionair in effecten, chef der firma in effecten Wed. Tjeenk & Co te Amsterdam, overl. Zeist 29 aug. 1913, zn. van Caspar Wilhelm Reinhard Scholten, commissionair in effecten, en Helena Gerardina van Bergen. Petrus Wilhelmus Scholten was weduwnaar van Jkvr. Elisabeth Maria Anna Henrietta van Bevervoor­den tot Oldemeule (overl. 1889).

  4. Jkvr. Agatha Theodora Martha Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 18 nov. 1856, overl. Amsterdam 7 dec. 1920.

  5. Jkvr. Agnes Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 17 maart 1862, overl. Zeist 3 maart 1941.

           

XIIId (XIId-7). Mr. Adriaan Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 25 jan. 1834, bankier te Heidelberg (Dld.), overl. Heidelberg (Dld.) 19 april 1874, tr. (1) Heidelberg (Dld.) 10 mei 1860 Anna Charlotte Arneth, geb. Heidelberg (Dld.) 8 april 1838, overl. Heidelberg (Dld.) 6 april 1872, dr. van Prof. Dr. (phil.) Arthur Adam Arneth, hoogleraar, en Henriette Zimmeren; tr. (2) Hamburg (Dld.) 21 aug. 1873 Julia Unna, geb. Hamburg (Dld.) 21 juli 18­49, overl. Hamburg (Dld.) 6 juni 1932, dr. van Dr. Moritz Unna, arts, en Mathilde Gerson. Julia Unna hertrouwt  N. de Boor.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Adriaan Adolph Arthur Ploos van Amstel, volgt XIVa.

  2. Arthur Jacobus Daniel Boudewijn Ploos van Amstel, geb. Heidelberg (Dld.) 18 juli 18­63, overl. Heidelberg (Dld.) 5 aug. 1880.

  3. Anna Jacoba Sara Paula Ploos van Amstel, geb. Heidelberg (Dld.) 28 mei 1867, overl. Baarn 19 febr. 1948, tr. Amsterdam 6 okt. 1892 Mr. Auguste Anne Pélerin, geb. Maastricht 14 aug. 1849, subst. officier van justitie te Amsterdam, officier van justi­tie te Haarlem, overl. Laag Soeren 7 okt. 1918 zn. van René Alexander Louis Pélerin, luitenant kol. cavalerie, en Margaretha Wilhelmina Copes van Hasselt.

 

Uit het tweede huwelijk:

  4. Paula Ploos van Amstel, geb. Hamburg (Dld.) 20 nov. 1874, overl. Cuernavaca (Mexico) 25 sept. 1957, tr. New York (USA) 12 april 1902 Johann Conrad Andreas Mestern, geb. Hamburg (Dld.) 16 okt. 1872, koopman te Hamburg en New York.

           

XIIIe (XIIf-5). Ds. Johannes Jacobus Asuerus Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 2 nov. 1835, herv. predikant te Otterlo (1861), Reitsum-Genum-Lichtaard (1863), Anjum (1866), Ridderkerk (1868), Groningen (1869), Hilversum (1871), Reitsum-Genum-Lichtaard (herv. 1876-1886, geref. vanaf 1886), overl. Reitsum 2 aug. 1895, tr. (1) Barneveld 24 juli 1862 Jkvr. Jacoba Elisabeth Isabella Carolina de Geer, geb. Batavia (NOI) 10 juli ­1839, overl. Gronin­gen 5 juni 1869, dr. van Jhr. Mr. Willem Carel Emile de Geer, R.N.L., ridder van de Poolster van Zweden, commandeur in de orde van de Witte Valk van Saksen-Weimar, griffier (1840) en  raadsheer (1843) in het Hooggerechtshof van Ned. Indië, resident van Soerakarta (1846) en van Djojakarta (1854), kamerheer i.b.d. van Koning Willem II en Koning Willem III, en Jkvr. Jeanne Henriette van Asch van Wijck; tr.(2) Leeuwarden 9 dec. 1870 Anna Geertruida Binksma, geb. Harlingen 13 jan. 1834, overl. Zwolle 20 dec. 1896, dr. van Hotze Albertus Binksma, apotheker, en Anna Catharina Dederika de Vries.                                   

 

Uit het eerste huwelijk:

  1. Johannes Jacobus Ploos van Amstel, volgt XIVb.

  2. Ds. Carel Willem Emile Ploos van Amstel, R.O.N., geb. Reitsum 29 aug. 1864, geref. predikant te Gerkesklooster (1889), Zwolle (1892), Delft (1910), Steenwijk (1920), en na zij emeritaat in 1929 geestelijk verzorger van het sanatorium Sonne-vanck te Harderwijk, overl. Ermelo 30 nov. 1938, tr. Den Helder 3 juli 1889 Grada Petronella Tichelman, geb. Den Helder 12 jan. 1862, overl. Ermelo 6 okt. 1936, dr. van Gerardus Tichelman, luitenant ter zee 1e kl., havenmeester Groot Noordhol-landsch Kanaal te Den Helder (1857-1866), ontvanger kanaal- en havengelden, en Elsje Johanna Schadee.

  3. Jacoba Elisabeth Ploos van Amstel, geb. Reitsum 13 aug. 1­865, overl. Zeist 21 dec. 19­42, tr. Hilversum 11 jan. 1899 Ds. Frank Willem Jacob Wolf, geb. Beekbergen 29 jan. 1­860, geref. predikant te Odijk (1885), Axel (1887), Lopik (1894), Vrouwen­polder (1897), overl. Zeist 20 mei 1944, zn. van Ds. Elias Frederik Hendrik Wolf, herv. predikant te Zaamslag (1853), Angeren (1856), Beekbergen (1859), Klundert (1861), Valburg (1866), Utrecht (1870), en Sophia Carolina Charlotte van der Goes.

  4. Catharina Maria Gezina Ploos van Amstel, geb. Anjum 20 dec. 1866, overl. Arnhem 9 febr. 1960, tr. Ferwerd 17 jan. 1893 Henri Jacques Tichelman, geb. Den Helder 8 okt. 1865, ontvanger der rijksbelastingen, overl. Arnhem 6 dec. 1943, zn. van Gerardus Tichelman, luitenant ter zee 1e kl., havenmeester Groot Noordhol-landsch Kanaal te Den Helder (1857-1866), ontvan­ger kanaal- en havengelden, en Elsje Johanna Schadee.

  5. Gerardus Ploos van Amstel, volgt XIVc.

  6. Herman Theodoor Lodewijk Ploos van Amstel, volgt XIVd.

 

Uit het tweede huwelijk:

  7. Anna Elisabeth Geertruida Ploos van Amstel, geb. Hilver­sum 7 jan. 1872, overl. Hilversum 17 aug. 1872.

  8. Jacobus Ploos van Amstel, geb. Hilversum 7 jan. 1872, overl. Hilversum 4 maart 1872.

  9. Hendericus Albertus Ploos van Amstel, geb. Hilversum 8 maart 1873, overl. Hil-versum 28 aug. 1873.

  10. Anna Geertruida Ploos van Amstel, geb. Hilversum 5 okt. 1­875, overl. Wasse-naar 24 mei 1943, tr. Zwolle 20 juli 1897 Klaas Floor, geb. Wons 28 april 1872, hoofdonderwijzer te Berkel-Roden­rijs (1897-1903) en te Batavia (NOI) (1903- 1922), particulier secretaris van de staatsman Dr. H. Colijn (1922-1944), overl. Baarn 8 april 1954, zn. van Klaas Floor, hoofdonderwijzer te Wons, en Maria Cornelia Versluis.

  11. Louise Ploos van Amstel, geb. Reitsum 16 juli 1878, over­l. Apeldoorn 6 juli 1969, begr. Bussum 10 juli 1969, tr. Hilversum 3 mei 1899 Louis Gustaaf Wolf, geb. Klundert 15 febr. 1865, directeur Maas Buurtspoorweg Maatschappij, overl. Bussum 27 maart 1948, zn. van  Ds. Elias Frederik Hendrik Wolf, herv. predikant te Zaamslag (1853), Angeren (1856), Beekbergen (1859), Klundert (1861), Valburg (1866), Utrecht (1870), en Sophia Carolina Charlotte van der Goes.

           

XIIIf (XIIf-11). Hendricus Cornelis Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 13 sept. 1849, gemeente-ontvanger van Nieuwer Amstel (tot 1 mei 1896 bij annexatie van Nieuwer Amstel door Amsterdam), subontvanger van de gemeente Amsterdam, overl. Amsterdam 9 okt. 1925, tr. Amsterdam 10 mei 1883 Marretje Kiberd, geb. Amsterdam28 maart 1854, overl. Amsterdam 22 mei 1940, dr. van Jan Kiberd, goud- en zilverwinkelier, en Maria Frederica Klees.

 

Uit dit huwelijk:

  1. Maria Frederica Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 10 sept. 1884, onderwijzeres te Amsterdam, overl. Amsterdam 5 maart 1­966.  

  2. Catharina Cornelia Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 17 febr. 1886, onderwijzeres te Amsterdam, overl. Bilthoven 20 febr. 19­83.

  3. Margo Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 7 aug. 1887, overl. Amsterdam 26 juni 1953.

  4. Johanna Jacoba Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 5 nov. 1888, overl. Nieuwer Amstel 6 maart 1890.

  5. Ds. Jan Jurriaan Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 9 sept. 1890, herv. Predikant te Rekken (1920-1956), na emeritaat hulpprediker te Utrecht-Tuindorp (1956- 1966), overl. De Bilt 13 maart 1985, tr. Bussum 23 sept. 1926 Maatje Tjebbes, geb. Haarlem­mer­liede en Spaarnwoude 7 mei 1886, overl. De Bilt 17 juli 1976, dr. van Pieter Tjebbes, werktuigkundige koopvaardij, machinist stoomgemaal Houtrakpolder, en Jobina Adriana de Buisonje.

  6. Hendricus Johannes Ploos van Amstel, volgt XIVe.

           

XIIIg (XIIf-12). Jacobus Antonius Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 1 okt. 1850, ged. (ned. herv.) 17 nov. 1850, firmant van Hoek & Ploos van Amstel te Utrecht (in manufacturen, van 1878 tot 1891), firmant Felix & Ploos van Amstel te Utrecht (in manu­facturen, van 1891 tot 1895), directeur Nederlandsch Amstel­kwartier Mij. tot Exploitatie van Onr. goederen te Amsterdam, firmant Mij. Angulus te Amsterdam (1895), hoofdagent levens­verzekeringmij., overl. 's-Gravenhage 26 sept. 1914, tr. Vreeland 19 sept. 1878 Maria Berendina Petri, geb. Amsterdam 12 okt. 1856, overl. Utrecht 21 febr. 1940, dr. van Lauwrens Petri, huisschil­der, en Maria Witteveen.

Uit dit huwelijk:

  1. Johannes Jacobus Ploos van Amstel, volgt XIVf.

  2. Louwrens Ploos van Amstel, volgt XIVg.

  3. Maria Ploos van Amstel, geb. Utrecht 23 febr. 1884, verpleegst­er, overl. Apel-doorn 3 aug. 1942.

  4. Catharina Cornelia Ploos van Amstel, geb. Utrecht 20 okt. 18­88, lerares Duits M.O., overl. Utrecht 26 april 1979.

           

XIIIh (XIIf-15). Ds. Eduard Theodorus Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 15 sept. 1858, hulpprediker op de Molukse eilanden Ceram en Nusa Laut (1885-1890), geref. predikant te Oosterend (1891), buiten bediening in 1892, overl. Amsterdam 12 juli 1923, tr. Utrecht 29 jan. 1885 Hannah Vethake, geb. 's-Gravenhage 28 febr. 1856, overl. Amsterdam 4 okt. 1928, dr. van Ds. Hendrik Willem Vethake, herv. predikant, en Mary Jane Jackson.

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelia Catharina Ploos van Amstel, geb. Amahei (Ceram NOI) 2 jan. 1886, overl. Amsterdam 5 jan. 1970.

  2. Hendrik Willem Ploos van Amstel, geb. Ameth (Nusa Laut NOI) 7 maart 1888, overl. Ameth (Nusa Laut NOI) 3 juli 1888.

  3. Mary Jane Ploos van Amstel, geb. Oosterend (Hennaarde­radeel) 30 aug. 1891, apothekersassistente, overl. Amsterdam 3 juli 1976.