Archief Ploos van Amstel

Stamboom

GENEALOGIE

van het uit de ambachtsheerlijkheden

Mijnden en de beide Loosdrechten

stammend en thans nog levende geslacht

Ploos van Amstel

Generatie XII

XIIa (XIa-4). Pieter Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 17 april 1774, poorter van Amster­dam dd. 13 juli 1802, koopman, kapitein van een compagnie fuseliers (1799), overl. Amsterdam 8 okt. 1808, tr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 13 mei 1798 Christina Bunk, ged.(GK) Amsterdam 25 febr. 1778, overl. Amsterdam 17 april 1852, dr. van Johannes Bunk, leerkoper, en Alida Timmerman.

Uit dit huwelijk:

  1. Magdalena Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 23 juli 1799, overl. Amsterdam 21 april 1841, tr. Amsterdam 10 mei 1820 Isaac Reydon, geb. Amsterdam 16 dec. 1798, apotheker, overl. Haarlem 1 okt. 1870, zn. van Hendrik Reydon, apotheker, en Maria de la Fontaine Verwey.

  2. Alida Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 26 febr. 1801, overl. Amsterdam 19 dec. 1874.

  3. Pieter Ploos van Amstel, volgt XIIIa.

  4. Johannes Ploos van Amstel, volgt XIIIb.

  5. Wijnand Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 2 maart 1806 overl. Amsterdam 7 maart 1811.

  6. N.N. Ploos van Amstel, begr. Amsterdam (Westerkerk) 29 april 1807.

  7. N.N. Ploos van Amstel, begr. Amsterdam (Westerkerk) 3 dec. 1807.

           

XIIb (XIf-5). Jan Ploos van Amstel, ged. (GK) Huizen (NH) 15 nov. 1­762 landbouwer, veehouder, overl. Huizen (NH) 24 nov. 1­853, tr. (GK) Huizen (NH) 3 mei 1795 Jannetje Kooij, ged. ­(GK) Huizen (NH) 12 nov. 1769, overl. Huizen (NH) 8 mei 1850, dr. van Dirk Willemsz. Kooij en Ariaantje de Groot.

Uit dit huwelijk:

  1. Aaltje Ploos van Amstel, geb. Huizen (NH) 25 mei 1796, overl. Huizen (NH) 5 juli 1878, tr. Huizen (NH) 14 aug. 1814 Dirk Meulman, geb. Katwijk aan Zee 1792, grutter, overl. Huizen (NH) 2 aug. 1871, zn. van Ds. Bernardus Meulman, predikant, en Klaasje Boor.

  2. Pietertje Ploos van Amstel, geb. Huizen (NH) 28 sept. 1798, overl. Huizen (NH) 22 maart 1840, tr. Huizen (NH) 17 dec. 1820 Jan Mulder, geb. Huizen (NH) 21 maart 1796, landbouwer, veehouder, overl. Huizen (NH) 27 jan. 1848, zn. van Hendrik Mulder en Janne­tje Schutte.

  3. Dirk Ploos van Amstel, geb. Huizen (NH) 10 jan. 1803 overl. Huizen (NH) 20 aug. 1803.

  4. Adriaantje Ploos van Amstel, geb. Huizen (NH) 30 jan. 1805, overl. Huizen (NH) 2 maart 1886, tr. (1) Huizen (NH) 28 aug. 1824 Adrianus Rebel, geb. Huizen (NH) 21 april 1800, fabrikant, bur­gemeester van Huizen (van 1851 tot overlijden), overl. Huizen (NH) 28 mei 1853, zn. van Hendrik Rebel, fabrikant, burgemeester van Huizen (NH), grondeige­naar, en Ebbetje Kooij, tr. (2) Huizen (NH) 19 dec. 1860 Jan van Es, geb. Zeist 1801, timmerman, met­selaar, overl. Huizen (NH) 18 jan. 1884, zn. van Matthijs van Es en Femmetje van Assen. Jan van Es was weduwnaar van Pietertje Selden­rijk.

  5. Jannetje Ploos van Amstel, geb. Huizen (NH) 15 april 1808, overl. Oosthuizen 4 nov. 1836, tr. Huizen (NH) 21 sept. 1834 Anthony Rebel, geb. Huizen (NH) 24 jan. 1810, platte­lands heel- en vroedmeester, eerst te Oosthuizen (NH) en vanaf 1848 te Huizen (NH), overl. Huizen (NH) 30 nov. 1877, zn. van Hendrik Rebel, fabrikant, burgemeester van Huizen (NH), grondeigenaar, en Ebbetje Kooij. Anthony Rebel hertrouwt eerst met Catharina van Hoorn en vervolgens in 1851 met Johanna van Dillewijn.

           

XIIc (XIg-1). Pieter Ploos van Amstel, ged. Amsterdam (Oude kerk) 7 aug. 1772, poorter van Amsterdam dd. 23 okt. 1794, koopman in drogerijen, overl. Ede 28 juli 1840, tr. (G­K) Amsterdam 13 febr. 1803 Elisabeth Lucia van der Hulst, geb. Amsterdam31 dec. 1763, overl. Amsterdam 10 febr. 1817, dr. van Hermanus Pieter van der Hulst, chirurgijn, en Johanna Catharina Benoorden.           Elisabeth van der Hulst was weduwe van Carel Wilhelm Muller (1761-1802).

Uit dit huwelijk:

  1. Pieter Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 25 nov. 1803, koopman in drogerijen, lid van de firma C.W. Muller, overl. Amsterdam 20 jan. 1882.

  2. Johanna Catharina Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 1 juni 1­807, overl. Amster­dam 17 dec. 1808.

           

XIId (XIh-1). Boudewijn Jacobus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 5 sept. 1801, koopman, commissionair, overl. Amsterdam 10 sept. 1863, tr. Amsterdam 9 aug. 1823 Johanna Jacoba Lange, geb. Amsterdam 11 jan. 18­01, overl. Amsterdam 5 febr. 1872, dr. van Jan Willem Lange, commissionair, en Johanna Gleim. Jan Willem Lange's schoonvader, Balthasar Gleim, was tevens grootvader van zijn schoonzoon.

Uit dit huwelijk:

  1. Boudewijn Jacobus Ploos van Amstel, volgt XIIIc.

  2. Jkvr. Johanna Jacoba Ploos van Amstel, adelserkenning bij K.B. nr. 55 dd. 15 sept. 18­65, geb. Amsterdam 25 nov. 1825, ver­pleegst­er, overl. Hamburg (Dld.) 3 mei 1900.

 3. Jan Willem Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 3 okt. 1827, koopman, eigenaar van firma J.W. Ploos van Amstel & Co te Melbourne, consul-generaal van de Nederlanden voor Australië, Nieuw Zeeland en Tasmanië (vanaf 1853), overl. Amsterdam 27 dec. 1878.               

4. Jhr. Mr. Jacob Pieter Ploos van Amstel, adelserkenning bij K.B. nr. 55 dd. 15 sept. 18­65, geb. Amsterdam 27 aug. 1829, eerst griffier daarna rechter in het tweede kanton van de arrondissementsrechtbank van Amsterdam, overl. Amsterdam 4 dec. 1897.      

  5. Daniel Ploos van Amstel, geb. Am­sterdam 12 febr. 1831 overl. Amsterdam 15 nov. 1831.

  6. Daniel Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 10 sept. 1832 koop­man, medevennoot van de firma J.W. Ploos van Amstel & Co te Melbourne, consul-generaal der Nederlanden (vanaf 1878) voor Australië, Nieuw Zeeland en Tasmanië te Melbourne, overl. Amsterdam 14 jan. 1890.

  7. Adriaan Ploos van Amstel, volgt XIIId.

  8. Jhr. Eduard Ploos van Amstel, adelserkenning bij K.B. nr. 11 dd. 30 jan. 1883, geb. Amsterdam 26 dec. 1835, vice-consul der Nederlanden te Melbourne, overl. Genčve (Zwitserland) 30 maart 19­13, tr. Genčve (Zwitserland) 11 febr. 1871 Ida Christina Adolfi­ne Rudolphine Ofer, geb. Dudenhofen (Dld.) 14 sept. 1846, overl. Genčve (Zwitserland) 4 nov. 1912, dr. van Albert Ofer en Elisa­beth Loesch.

  9. Jkvr. Henriette Ploos van Amstel, adelser­kenning bij K.B. nr. 55 dd. 15 sept. 1865, geb. Amsterdam 4 okt. 18­38, overl. Amster­dam 22 dec. 1905.

           

XIIe (XIh-2). Jacob Pieter Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 17 juli 1803, koopman, overl. Amsterdam 20 dec. 1835, tr. Amsterdam 30 april 1824 Johanna Elisabeth Petronella Moltzer, geb. Amsterdam 24 maart 1802, overl. Amsterdam 17 dec. 1862, dr. van Jan Moltzer, wijnkoper, en Sara Johanna Ploos van Amstel (XIg,3).

Uit dit huwelijk:

  1. Boudewijn Hendrik Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 30 jan. 18­25, koopman, vennoot van de firma Ploos van Amstel & Compagnie (opgericht in 1853), commis-sio­nair, overl. Zeist 12 dec. 1894.

  2. Johanna Elisabeth Petronella Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 19 juli 1826, overl. Amsterdam 10 sept. 1850.

  3. Jan Elisa Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 6 dec. 1827, koopman, vennoot van de firma Ploos van Amstel & Compagnie (opgericht in 1853), commissionair, overl. Zeist 13 maart 1901.

  4. Jan Jacob Reinier Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 5 juni 1­829, overl. Amsterdam10 mei 1832.

  5. Christiaan Nicolaas Jacob Ploos van Amstel, geb. Amster­dam 19 nov. 1830, overl. Amsterdam 15 mei 1832.

  6. George Conrad Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 21 april 1832, overl. Amsterdam7 febr. 1834.

  7. Jacob Christiaan Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 15 sept. 1­833, overl. Amsterdam24 aug. 1835.

  8. Sara Johanna Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 20 jan. 1835, overl. Utrecht 29 dec. 1889, ondertr. Leiden 23 mei 1­862, tr. Amsterdam 5 juni 1862 Prof. Mr. Henri Ernest Moltzer, geb. Wasse­naar 20 mei 1836, commies ter secretarie van De Neder-landsche Bank (1862), leraar in de Nederlandse taal te Haarlem (1864), hoogleraar in de Nederlande taal- en letterkunde te Groningen (1865) en te Utrecht (1882), overl. Utrecht 25 okt. 1895 (ver­dronk­en), zn. van Ds. Marius Nicolaas Jacob Moltzer, predi­kant, en Henriette Jeanette Marie Certon.

           

XIIf (XIi-7). Johannes Jacobus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 11 juni 1798, ged. Haarlem 4 juli 1798, gemeenteontvanger van Nieuwer Amstel, overl. Nieuwer Amstel 21 juli 1882, tr. (1) Nieuwer Amstel 21 mei 1828 Gerritje van Aalderink, geb. Amster­dam 4 sept. 1802, overl. Nieuwer Amstel 4 nov. 1838, dr. van Asuerus van Aalderink, chirurgijn en vroedmeester, en Gesina Aletta Saakes; tr. (2) Nieuwer Amstel 6 juni 1839 Clara Maria van Aalde­rink, geb. Amsterdam 27 juni 1806, overl. Nieuwer Amstel 28 dec. 1­847 dr. van Asuerus van Aalderink, chirurgijn en vroedmees­ter, en Gesina Aletta Saakes; tr.(3) Nieuwer Amstel 21 sept. 1848 Catharina Cornelia Louwerens, geb. Amsterdam 30 dec. 1814, overl. Amsterdam 10 april 1898, dr. van Johannes Louwerens en Hendrica Antonia Lardelli.

Uit het eerste huwelijk:

1. Catharina Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 2 juni 1829, overl. Assen 23 juni 1865, tr. Assen 18 sept. 1861 Dr. Jacobus van der Scheer, geb. Rolde 31 mei 1825, arts, overl. Assen 6 juni 18­99, zn. van Allard van der Scheer, arts, en Anna Barbara Jacoba de  Blécourt. Jacobus van der Scheer hertrouwt in 1867 met Johan­na Hillegonda Lucia van Loenen.

  2. Gesina Aletta Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 2 mei 1830, overl. Nieu-wer Amstel 15 okt. 1890.

  3. Johannes Assuerus Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 17 nov. 1831, overl. Nieuwer Amstel 18 nov. 1831.

  4. Hermina Elisabeth Jacoba Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 4 jan. 1834, overl. Amsterdam 26 jan. 1910.

  5. Johannes Jacobus Asuerus Ploos van Amstel, volgt XIIIe.

 

Uit het tweede huwelijk:

  6. Clara Maria Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 2 april 1840, overl. Amersfoort 7 maart 1916.

  7. Gerardus Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 20 febr. 1841, overl. Nieuwer Amstel 17 aug. 1865.

  8. Johanna Alida Henrietta Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 20 april 1842, overl. Nieuwer Amstel 4 aug. 1842.

  9. Johanna Alida Henrietta Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 3 juni 1843, overl. Amsterdam 19 maart 1900.

  10. Willem Hermanus Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 27 juni 1845, overl. Nieuwer Amstel 7 juli 1845.

 

Uit het derde huwelijk:

  11. Hendricus Cornelis Ploos van Amstel, volgt XIIIf.

  12. Jacobus Antonius Ploos van Amstel, volgt XIIIg.

  13. Catharina Cornelia Ploos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 9 mei 1852, overl. 's-Gravenhage 12 nov. 1926, tr. Nieuwer Amstel 25 mei 1893 Johannes Anthony Gerdes, geb. Amsterdam 5 okt. 1849, diamanthandelaar, overl. Amsterdam 26 maart 1916, zn. van Garlich Gerdes en Maria Henrietta Louwerens.  Johannes Gerdes was weduwnaar van Alberta van Oort.

  14. Hermina Elisabeth PLoos van Amstel, geb. Nieuwer Amstel 16 sept. 1853, overl. Ermelo 26 mei 1911.

  15. Eduard Theodorus Ploos van Amstel, volgt XIIIh.