Xc1. Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798)

Archief Ploos van Amstel

Atlas van Amsterdam

Waarin bewaard wordt een zeer groot deel van alle geestelijke en profane gebouwen die sedert het begin van deze beroemde Europses vestiging af tot op deze dag zijn opgericht, verzameld en geordend door de Wel Edele Heer Cornelis Ploos van Amstel JCzn, directuer der Tekenacademie van Amsterdam en van het Genootschap  van Wetenschappen te Vlissingen, lid van het Haarlems Genootschap, enz. enz.

Titelblad getekend door Jan Stolker.  (1724-1785)

(blz 224-225  catalogus van Losse Prentwerken: Atlas van Amsterdam: Bestaande in VIER– EN TWINTIG DEELEN met hunne Tytels, inhoudende een aanzienlyk hetal van Prenten, Pourtraiten, Teekeningen en Geschriften, alle betrekkelyk de stad Amsterdam, derzelver Buitenstreeken en naby gelegen Ambacht-Heerlykheden….),

Collectie Splitgerber, Stadsarchief Amsterdam:

De Atlas van Amsterdam van de 19e-eeuwse verzamelaar Louis Splitgerber (1806-1879) omvat aquarellen, tekeningen, prenten en kaarten uit de periode 1610-1860 Deze atlas is zo bijzonder, omdat hier een complete 19e-eeuwse atlas integraal bewaard is gebleven. Bovendien wordt de kern van de atlas gevormd door een - geheel bewaard gebleven - achttiende-eeuwse verzameling, de zogenaamde kleine atlas van Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798), de keurcollectie van zijn Amsterdamse prenten en tekeningen.